Resertifikacija

Nakon trogodišnjeg sertifikacionog ciklusa prestaje da važi dodeljena sertifikacija i za obnavljanje sertifikacije sertfikovane osobe treba da prođu postupak resertifikacije.

Kriterijumi za resertifikaciju

Kriterijumi za resertifikaciju osoba u oblasti sistema menadžmenta:

  • sertifikovana osoba mora da ispuni minimalne kriterijume u vezi sa stalnim profesionalnim razvojem i iskustvom prikazanim u tabeli koja sledi;
  • sertifikovana osoba mora da položi pismeni ispit;
  • sertifikovana osoba mora da se pridržava Kodeksa ponašanja;
  • razrešeni svi prigovori koji su se odnosili na rad sertifikovane osobe;
  • izmireni troškovi resertifikacije.

Tabela: Kriterijumi za resertifikaciju u vezi sa stalnim profesionalnim razvojem i iskustvom

Iskustvo u prethodnom ciklusu sertifikacije Stalni profesionalni razvoj*
INTERNI PROVERAVAČI ZA SISTEM MENADŽMENTA/ LABORATORIJE ZA ISPITIVANJE I ETALONIRANJE

3 interne provere,
15 sati na lokaciji

7 sati

INTERNI PROVERAVAČI – PRIPRAVNICI ZA SISTEM MENADŽMENTA/ LABORATORIJE ZA ISPITIVANJE I ETALONIRANJE   –  7 sati
MENADŽERI ZA SISTEME MENADZMENTA Rad u sistemu menadžmenta (menadžer kvaliteta, učešće u internim proverama, kontrolor kvaliteta; vlasnik procesa, predstavnik rukovodstva, isl.) 7 sati
PROVERAVAČI ZA SISTEM MENADŽMENTA 5 provera, 3 kompletne provere, 40 sati na lokaciji 7 sati
 PROVERAVAČI -PRIPRAVNICI ZA SISTEM MENADŽMENTA  – 7 sati

Postupak resertifikacije

Faze u postupku resertifikacije su identične fazama u postupku sertifikacije:

  • Podnošenje prijave za resertifikaciju
  • Preispitivanje prijave i ugovaranje/obaveštavanje podnosioca o rezultatima preispitivanja
  • Sprovođenje ispita
  • Donošenje odluke o sertifikaciji

Ukoliko osoba želi da obnovi sertifikat potrebno je da dostavi prijavu za resertifikaciju zajedno sa dokazima o ispunjenju kriterijuma u vezi sa stalnim profesionalnim razvojem i iskustvom i ostalim dokazima koji se prijavom zahtevaju.

Za sve prijave za resertifikaciju koje su dospele u StandCert d.o.o. nakon dva meseca pre isteka sertifikata kao i za slučajeve kašnjenja u kompletiranju prijave i dokaza koji se prijavom zahtevaju StandCert d.o.o. ne garantuje obezbeđenje kontinuiteta sertifikacije.

StandCert d.o.o. preispituje dospelu prijavu sa aspekta kompletnosti i ispunjenosti preduslova za resertifikaciju. Podnosilac prijave će biti obavešten o rezultatima preispitivanja prijave. Ukoliko je podnosilac prijave za resertifikaciju dostavio dokaze da ispunjava kriterijume za resertifikaciju u vezi sa stalnim profesionalnim razvojem i iskustvom pristupa se postupku ugovaranja.

Nakon potpisanog ugovora prelazi se na fazu sprovođenja ispita. Struktura ispitnih pitanja je identična strukturi ispita koji se sprovodi za početnu sertifikaciju s tim što je broj pitanja po temama manji, tako da je ukupan broj pitanja z  a 20% manji u odnosu na broj pitanja kod početne sertifikacije. Kriterijumi prolaznosti identični su kriterijumima za početnu sertifikaciju.

Ukoliko se utvrdi da sertifikovana osoba zadovoljava sve kriterijume za resertifikaciju StandCert d.o.o. će doneti odluku o resertifikaciji.

Ukoliko se utvrdi da osoba ne zadovoljava jedino kriterijume koji se odnose na iskustvo u proverama za kategoriju osoba za koju je sertifikovana StandCert d.o.o. će izvršiti promenu kategorije sertifikovane osobe tako da ista prelazi u kategoriju pripravnik.

Linkovi