Resertifikacija

Nakon trogodišnjeg sertifikacionog ciklusa prestaje da važi dodeljena sertifikacija i za obnavljanje sertifikacije sertfikovane osobe treba da prođu postupak resertifikacije.

Kriterijumi za resertifikaciju

Kriterijumi za resertifikaciju osoba u oblasti sistema menadžmenta:

  • sertifikovana osoba mora da ispuni minimalne kriterijume u vezi sa stalnim profesionalnim razvojem i iskustvom prikazanim u tabeli koja sledi;
  • sertifikovana osoba mora da položi pismeni ispit;
  • sertifikovana osoba mora da se pridržava Kodeksa ponašanja;
  • razrešeni svi prigovori koji su se odnosili na rad sertifikovane osobe;
  • izmireni troškovi resertifikacije.

Tabela: Kriterijumi za resertifikaciju u vezi sa stalnim profesionalnim razvojem i iskustvom

Iskustvo u prethodnom ciklusu sertifikacije Stalni profesionalni razvoj*
INTERNI PROVERAVAČI ZA SISTEM MENADŽMENTA

3 interne provere/provere za odgovarajući sistem menadžmenta
15 sati na lokaciji

7 sati

INTERNI PROVERAVAČ ZA LABORATORIJE ZA ISPITIVANJE I LABORATORIJE ZA ETALONIRANJE 3 interne provere/ocenjivanja laboratorija za ispitivanje/laboratorija za etaloniranje
15 sati na lokaciji
7 sati
INTERNI PROVERAVAČI – PRIPRAVNICI ZA SISTEM MENADŽMENTA/

INTERNI PROVERAVAČI – PRIPRAVNICI ZA LABORATORIJE ZA ISPITIVANJE I LABORATORIJE ZA ETALONIRANJE

  –  7 sati
MENADŽERI ZA SISTEME MENADZMENTA Rad u sistemu menadžmenta (menadžer kvaliteta, učešće u internim proverama, kontrolor kvaliteta; vlasnik procesa, predstavnik rukovodstva, isl.) 7 sati
PROVERAVAČI ZA SISTEM MENADŽMENTA 5 provera, 3 kompletne provere, 40 sati na lokaciji 7 sati
PROVERAVAČI -PRIPRAVNICI ZA SISTEM MENADŽMENTA  – 7 sati

Postupak resertifikacije

Faze u postupku resertifikacije su identične fazama u postupku sertifikacije:

  • Podnošenje prijave za resertifikaciju
  • Preispitivanje prijave i ugovaranje/obaveštavanje podnosioca o rezultatima preispitivanja
  • Sprovođenje ispita
  • Donošenje odluke o sertifikaciji

Ukoliko osoba želi da obnovi sertifikat potrebno je da dostavi prijavu za resertifikaciju zajedno sa dokazima o ispunjenju kriterijuma u vezi sa stalnim profesionalnim razvojem i iskustvom i ostalim dokazima koji se prijavom zahtevaju.

*Kao dokaz o stalnom profesionalnom razvoju se može prihvatiti bilo koja aktivnost koja podržava stalni profesionalni razvoj sertifikovane osobe kao što su obuke/kursevi kojima se osvežavaju znanja u oblasti sistema menadžmenta kvalitetom, obuke/kursevi u vezi metoda i tehnika provere, obuke koje se odnose na promene u standardima, zakonskoj regulativi i dr. propisima koji su u vezi sa sistemom menadžmenta, laboratoriskim aktivnostima isl.
Profesionalni razvoj je moguć kroz pohađanje obuka, seminara, prisustvo konferencijama i sličnim skupovima, diskusije na forumima, samo obučavanje i slično.

Za sve prijave za resertifikaciju koje su dospele u StandCert d.o.o. nakon mesec dana pre isteka sertifikata kao i za slučajeve kašnjenja u kompletiranju prijave i dokaza koji se prijavom zahtevaju StandCert d.o.o. ne garantuje obezbeđenje kontinuiteta sertifikacije.

StandCert d.o.o. preispituje dospelu prijavu sa aspekta kompletnosti i ispunjenosti preduslova za resertifikaciju. Podnosilac prijave će biti obavešten o rezultatima preispitivanja prijave. Ukoliko je podnosilac prijave za resertifikaciju dostavio dokaze da ispunjava kriterijume za resertifikaciju u vezi sa stalnim profesionalnim razvojem i iskustvom pristupa se postupku ugovaranja.

Nakon potpisanog ugovora prelazi se na fazu sprovođenja ispita. Struktura ispitnih pitanja je identična strukturi ispita koji se sprovodi za početnu sertifikaciju s tim što je broj pitanja po temama manji, tako da je ukupan broj pitanja za 20% manji u odnosu na broj pitanja kod početne sertifikacije. Kriterijumi prolaznosti identični su kriterijumima za početnu sertifikaciju. Vreme trajanja ispita za interne proveravače je 50 minuta a za proveravače i menadžere 90min.

Ukoliko se utvrdi da sertifikovana osoba zadovoljava sve kriterijume za resertifikaciju StandCert d.o.o. će doneti odluku o resertifikaciji.

Linkovi