SISTEM MENADŽMENTA BEZBEDNOŠĆU HRANE

Standardom ISO 22000 specificiraju se zahtevi za sistem menadžmenta bezbednošću hrane, koji objedinjuje opštepriznate ključne elemente kako bi se osigurala bezbednost hrane u lancu hrane do trenutka konačne potrošnje
Pored ovog standarda postoji čitav set standarda koji daju uputstva, smernice i rečnik pojmova i definicija i pomažu organizacijama kada se odluče da primenjuju standard ISO 22000:2005.

O obukama

StandCert oganizuje različite vrste obuke koje se odnose na: tumačenje zahteva standarda ISO 22000:2018, ocenjivanje rizika za  bezbednost hrane, primenu HACCP principa, upoznavanje sa obavezama koje proizilaze iz zakona i propisa, interne proveravače za sisteme menadžmenta bezbednosti hrane i za HACCP principe, kao i za šire razumevanje ove oblasti

U nastavku su dati osnovni podaci o obukama u oblasti sistema menadžmenta bezbednošću hrane koje sprovodi StandCert.

Oznaka obuke Naziv programa obuke Trajanje
F01 Zahtevi HACCP 1 dan
(6 sati)
F02 Zahtevi standarda ISO 22000:2018 1 dan
(6 sati)
F03 Definisanje prethodno potrebnih programa 2 dana
(12 sati)
F05 Interni proveravač za HACCP 2 dana
(16 sati)
F06 Kako izvršiti tranziciju sa ISO 22000:2005 na ISO 22000:2018 2 dana
(16 sati)
F07 Interni proveravač za bezbednost hrane prema  ISO 22000:2018 2 dana
(16 sati)
F08 Prethodno potrebni programi u proizvodnji hrane 2 dana
(16 sati)
F10 Prethodno potrebni program za ketering 2 dana
(16 sati)
F11 Zahtevi standarda ISO 22000:2018 2 dana
(16 sati)
F12 Kodeks Alimentarius dokument CXC 1-1969 iz 2020 (Opšti principi higijene hrane i HACCP sistem) – Upoznavanje sa izmenama 1 dan
(8 sati)
F14 Kultura bezbednosti hrane 1 dan
(6 sati)
F15 Tumačenje zahteva standarda  EN ISO 22000:2018 Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane, sa uputstvom za primenu 2 dana
(14 sati)
F16 Upoznavanje sa zahtevima koji se odnose na upravljanje alergenima za sve subjekte koji rade sa hranom 1 dan
(7 sati)

Linkovi