Registar odobrenih obuka

StandCert d.o.o ažurno vodi Registar odobrenih  obuka u kome su dati podaci o odobrenim obukama koje su preduslov za sertifikaciju osoba po šemama po kojoj StandCert d.o.o. sprovodi sertifikaciju osoba.

Rb Naziv izvođača obuke Iden. br. izvođača obuke Kontakt podaci izvođača obuke (web sajt/telefon)
Naziv odobrene obuke
Identifikacioni broj obuke
Šema serifikacije u kojoj je obuka navedena kao preuslov
Datum odobrenja
Status odobrenja
1 StandCert d.o.o. Beograd Sektor za obuke Bulevar vojvode Mišića 39 a 001

www.standcert.rs

+381 11 265 14 99

Branislava Milovanov

Obuka za interne proveravače za sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu prema SRPS OHSAS 18001:2008
001/IP 03-O
SC-UP-13
Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta
2016-02-12
odobrena
Obuka za interne proveravače za sistem menadžmenta bezbednošću informacija prema SRPS ISO/IEC 27001:2014
001/IP 05-I
SC-UP-13
Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta
2016-03-09
odobrena
Obuka za interne proveravače za sistem menadžmenta kvalitetom prema SRPS ISO 9001:2015
001/IP 01-Q
SC-UP-13
Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta
2016-03-15
odobrena
Tranziciona obuka za proveravače za sistem menadžmenta kvalitetom prema SRPS ISO 9001:2015
001/P 01-Q/TR
SC-UP-13
Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta
2016-05-25
odobrena
Tranziciona obuka za proveravače za sistem menadžmenta životnom sredinom prema SRPS ISO 14001:2015
001/P 02-E/TR
SC-UP-13
Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta
2016-12-16
odobrena
Obuka za interne proveravače za laboratorije za ispitivanje i etaloniranje prema SRPS ISO/IEC 17025:2006
001/IP 06-L
SC-UP-13
Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta
2016-12-21
odobrena
Obuka za proveravače za sistem menadžmenta kvalitetom prema SRPS ISO 9001:2015
001/P 01-Q
SC-UP-13
Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta
2017-02-17
odobrena
Obuka za interne proveravače za sistem menadžmenta životnom sredinom prema SRPS ISO 14001:2015
001/IP 02-E
SC-UP-13
Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta
2017-09-14
odobrena
Obuka za interne proveravače za sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu prema SRPS ISO 45001:2018
001/IP 03-OH
SC-UP-13
Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta
2018-09-26
odobrena
Obuka za proveravače za sistem menadžmenta životnom sredinom prema SRPS ISO 14001:2015
001/P 02-E
SC-UP-13
Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta
2018-10-05
odobrena
Obuka za interne proveravače za za sistem menadžmenta bezbednošću hrane prema SRPS EN ISO 22000:2007
001/IP 04-F
SC-UP-13
Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta
2018-10-12
odobrena
Obuka za proveravače za sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu prema SRPS ISO 45001:2018
001/P 03-OH
SC-UP-13
Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta
2018-10-17
odobrena
Obuka za interne proveravače za laboratorije za ispitivanje i etaloniranje prema SRPS ISO/IEC 17025:2017
001/IP 06-L/01
SC-UP-13
Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta
2018-10-23
odobrena
Obuka za interne proveravače za sistem menadžmenta bezbednošću hrane prema SRPS EN ISO 22000:2018
001/IP 04-F
SC-UP-13
Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta
2019-03-28
odobrena
Tranziciona obuka za proveravače za sistem menadžmenta bezbednošću hrane prema SRPS EN ISO 22000:2018
001/P 04-F/TR
SC-UP-13
Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta
2019-04-22
odobrena
Obuka za proveravače za sistem menadžmenta bezbednošću hrane prema SRPS EN ISO 22000:2018
001/P 04-F
SC-UP-13
Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta
2019-05-24
odobrena
Obuka za proveravače za sistem menadžmenta bezbednošću hrane prema SRPS EN ISO 22000:2018 – konverzioni kurs
001/P 04-F/DO
SC-UP-13
Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta
2020-03-16
odobrena
Obuka za interne proveravače za sistem menadžmenta energijom prema SRPS EN ISO 50001:2018
001/IP 07-En
SC-UP-13
Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta
2020-10-16
odobrena
Obuka za proveravače za sistem menadžmenta životnom sredinom prema SRPS ISO 14001:2015-konverzioni kurs
001/P 02-E/DO
SC-UP-13
Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta
2021-03-15
odobrena
2 INŽENJERING MAGAT BEOGRAD Sektor za kvalitet i intelaktualnu svojinu Beograd Tuzlanska 24/12 002

www.magat.rs

+381 11 351 43 67

dr Maja Aleksić

Obuka za interne proveravače za laboratorije za ispitivanje i etaloniranje prema SRPS ISO/IEC 17025:2006
002/IP 06-L
SC-UP-13
Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta
2016-05-12
odobrena

Linkovi