SISTEM MENADŽMENTA KVALITETOM

Standardi serije ISO 9000 bave se sistemima menadžmenta kvalitetom. Osnovni i jedini standard kojim se definišu zahtevi koje organizacija mora da ispuni da bi bila sertifikovana jeste standard ISO 9001:2015 Sistemi menadžmenta kvalitetom. Zahtevi.
Pored ovog standarda postoji čitav set standarda koji daju uputstva, smrnice i rečnik pojmova i definicija i pomažu organizacijama kada se odluče da primenjuju standard ISO 9001:2015.

O obukama

StandCert oganizuje različite vrste obuke koje se odnose na: tumačenje zahteva standarda ISO 9001:2015, tumačenje filozofije sistema menadžmenta kvalitetom, menadžment procesima, interne proveravače za sisteme menadžmenta kvalitetom, za specifične zahteve standarda ISO 9001:2015, kao i za šire razumevanje ove oblasti.

U nastavku su dati osnovni podaci o obukama u oblasti sistema menadžmenta kvalitetom koje sprovodi StandCert.

Oznaka obuke Naziv programa obuke Trajanje
Q02 Menadžer za sistem menadžmenta kvalitetom (prema ISO 9001:2015) 5 dana
(30 sati)
Q03 Sistemi menadžmenta kvalitetom. Liderstvo  (prema ISO 9001:2015) 1 dan
(6 sati)
Q04 Upravljanje dokumentovanim informacijama  (prema ISO 9001:2015) 1 dan
(6 sati)
Q05 Zadovoljstvo korisnika. Postupanje sa prigovorima (ISO 10002:2018) 1 dan
(6 sati)
Q06 Sistemi menadžmenta kvalitetom. Menadžment procesima –(prema ISO 9001:2015) 1 dan
(6 sati)
Q07 Sistemi menadžmenta kvalitetom. Vrednovanje performansi (prema ISO 9001:2015) 1 dan
(6 sati)
Q10 Sistemi menadžmenta kvalitetom. ISO 9001:2015 – Zahtevi standarda 1 dan
(6 sati)
Q11 Sistemi menadžmenta kvalitetom. Menadžment merenjem (prema ISO 9001:2015) 2 dana
(14 sati)
Q12 Sistemi menadžmenta kvalitetom. ISO 9001:2015 – tumačenje zahteva standarda sa uputstvom za perimenu 2 dana
(16 sati)
Q13 Sistemi menadžmenta kvalitetom. Tehnike za poboljšavanje kvaliteta (osnove) 1 dan
(6 sati)
Q14 Sistemi menadžmenta kvalitetom. Interni proveravač sistema menadžmenta kvalitetom (prema  ISO 9001:2015) 2 dana
(16 sati)
Q15 Sistemi menadžmenta kvalitetom. Utvrđivanje konteksta organizacije i potreba i očekivanja zainteresovanih strana  (prema ISO 9001:2015) 1 dan
(6 sati)
Q16 Sistemi menadžmenta kvalitetom. Planiranje (prema ISO 9001:2015) 1 dan
(6 sati)
Q17 Sistemi menadžmenta kvalitetom. Realizacija operativnih aktivnosti procesa (prema ISO 9001:2015)   1 dan
(6 sati)
Q18 Sistemi menadžmenta kvalitetom. Podrška (prema ISO 9001:2015) 1 dan
(6 sati)
Q19 Upravljanje troškovima kvaliteta 2 dana
(14 sati)
Q20 Sistemi menadžmenta kvalitetom. Utvrđivanje potreba i očekivanja zainteresovanih strana i predmeta i područja primene sistema menadžmenta kvalitetom 1 dan
(6 sati)
Q21 Sistemi menadžmenta kvalitetom. Poboljšavanje 1 dan
(6 sati)
Q22 Menadžment procesima – primena procesnog pristupa u organizacijama (ISO 9001:2015) 2 dana
(14 sati)
Q23 Sistemi menadžmenta kvalitetom. Liderstvo i posvećenost najvišeg rukovodstva  sistemu menadžmenta kvalitetom 1 dan
(6 sati)
Q24 Sistemi menadžmenta kvalitetom. Tranziciona obuka za proveravače za sisteme menadžmenta kvalitetom. „online“
obuhvata 10 pojedinačnih obuka
Q25 Kako obezbediti kvalitet menadžmenta 1 dan
(6 sati)
Q26 Zadovoljstvo korisnika – Tehnike i metode za praćenje i merenje 1 dan
(6 sati)
Q27 Sistemi menadžmenta kvalitetom. Tehnike za poboljšavanje kvaliteta (osnove) 1 dan
(6 sati)
Q28 Proces komuniciranja. Metode i tehnike komuniciranja 1 dan
(6 sati)
Q29 Praćenje i merenje performansi 1 dan
(6 sati)
Q30 Uloga kontrole kvaliteta projekta u menadžmentu projektom 1 dan
(7 sati)
Q31 Razumevanje, vrednovanje i poboljšavanje  kulture kvaliteta organizacije 1 dan
(7 sati)

 

Linkovi