Interni proveravač

Sertifikacijom za internog proveravača za sistem menadžmenta energijom prema SRPS EN ISO 50001 dobijate potvrdu da posedujete potrebno znanje, veštine i iskustvo neophodno za sprovođenje internih provera prema SRPS EN ISO 50001.

Šta radi sertifikovani interni proveravač za sistem menadžmenta energijom?

Interni proveravač za sistem menadžmenta energijom je osoba koja sprovodi interne provere sistema menadžmenta energijom u organizaciji, a radi provere usaglašenosti sistema menadžmenta energijom organizacije sa zahtevima standarda SRPS EN ISO 50001:2012 ili sprovodi provere druge strane.

Zadatak internog proveravača je da:

 • upravlja programom provere, planira i sprovede proveru;
 • utvrdi nalaze provere, prepozna nalaze koji predstavljaju neusaglašenost i definiše neusaglašenosti;
 • da izradi izveštaj sa provere i ostale nalaze sa provere;
 • da oceni adekvatnost predloženih mera za otklanjanje neusaglašenosti;
 • izvrši verifikaciju otklonjenosti neusaglašenosti;
 • identifikuje mogućnosti za poboljšanje.

Kome je sertifikacija namenjena?

 • Osobama koje realizuju interne provere u organizacijama koje imaju implementiran sistem menadžmenta energijom u skladu sa zahtevima standarda SRPS EN ISO 50001:2012;
 • Konsultantima koji žele da se bolje upoznaju sa načinom planiranja i realizacije internih provera sistema menadžmenta energijom;
 • Osobama koje su odgovorne za sistem menadžmenta energijom u organizaciji;
 • Osobama koje su uključene u timove za razvoj i održavanje sistema menadžmenta energijom isl.

Zašto se sertifikovati?

 • Vaše znanje i veštine za sprovođenje interne proveresistema menadžmenta energijom je potvrdila treća strana (sertifikaciono telo);
 • Vaša organizacija, organizacija koja vas angažuje za internog proveravača za sistem menadžmenta energijom, sigurna je da ima kvalifikovanog internog proveravača;
 • Povećava vam šanse za dobijanje posla;
 • Obezbeđuje vam veći kredibilitet kod poslodavca;
 • Obavezuje vas na stalni profesionalni razvoj.

Koji su uslovi za sertifikaciju?

Podnosilac prijave za sertifikaciju/osoba mora da:

 • ispuni određene preduslove koji se odnose na obrazovanje, radno iskustvo, obuku i iskustvo u sprovođenju provera (videti tabelu ispod);
 • položi pismeni ispit.
Obrazovanje
min
Ukupno radno iskustvo (god)
min
Radno iskustvo (god) u vezi sa šemom
min
Obuka Iskustvo u proverama
INTERNI PROVERAVAČ ZA SISTEM MENADŽMENTA ENERGIJOM srednje obrazovanje 3 (za srednje obrazovanje) /1 (za veći stepen obrazovanja od srednjeg) 1(u sistemu menadžmenta energijom i/ili na poslovima u oblasti koja je u vezi sa sistemom menadžmenta energijom) obuka za internog proveravača za sistem menadžmenta energijom u trajanju od 16 sati koju je realizovala organizacija za izvođenje obuka koja je odobrena od strane StandCert d.o.o.* najmanje 3 interne provere u trajanju od po minimum 3 sata

* Kao adekvatna može se priznati i odgovarajuća dodatna obuka (ukoliko je osoba već interni proveravač za neki drugi sistem menadžmenta) u trajanju od 8 sati koju je realizovala organizacija za izvođenje obuka koja je odobrena od strane StandCert d.o.o..
StandCert d.o.o. prihvata kao adekvatne i obuke koje su odobrene u okviru široko prihvaćenih šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta.
StandCert d.o.o. će prihvatiti kao adekvatan preduslov za sertifikaciju osoba i obuke sa ekvivalentnim obrazovanjem i alternativno obrazovanje za koje postoje dokazi da ispunjavaju uspostavljene kriterijume za priznavanje.

Sertifikacioni ispit

Osoba koja se prijavila za sertifikaciju i koja ispunjava preduslove za sertifikaciju polaže pismeni ispit u trajanju od 60 minuta.

Ispit se sastoji iz dva dela od ukupno 20 pitanja. U prvom delu su pitanja sa ponuđenim odgovorima od kojih kandidat treba da izabere tačan/tačne odgovore, a u drugom delu su pitanja otvorenog tipa u kojima se očekuje da kandidat da pisane odgovore (npr. izrada pitanja za proveru određenog zahteva standarda, formulisanje neusaglašenosti, obrazloženje o prihvatanju/neprihvatanju predložene korektivne mere isl)

Kriterijum prolaznosti je 70% od mogućeg broja bodova, pod uslovom da se u oba dela ispita ostvari prolaznost od minimum 50% + 1 poen.

Važenje sertifikata

Ukoliko je osoba položila ispit i ispunila sve uslove za sertifikaciju dodeljuje joj se sertifikat na period od 3 godine.

Linkovi