SRPS ISO/IEC 17025

Interne provere u laboratorijama za ispitivanje i laboratorijama za etaloniranje prema zahtevima standarda (SRPS) ISO/IEC 17025 treba da sprovodi osoblje koje poseduje potrebna znanja i veštine. Kroz postupak sertifikacije internog proveravača za laboratorije za ispitivanje i laboratorije za etaloniranje dobija se potvrda od treće strane da osoba ispunjava kriterijume za sprovođenje internih provera prema SRPS ISO/IEC 17025.

Interni proveravač

Sertifikacijom za internog proveravača za laboratorije za ispitivanje i laboratorije za etaloniranje prema (SRPS) ISO/IEC 17025 dobijate potvrdu da posedujete potrebno znanje, veštine i iskustvo neophodno za sprovođenje internih provera prema (SRPS) ISO/IEC 17025.

Pogledaj više

Interni proveravač - pripravnik

Sertifikacijom za internog proveravača-pripravnika za laboratorije za ispitivanje i laboratorije za etaloniranje prema (SRPS) ISO/IEC 17025 dobijate potvrdu da posedujete potrebno znanje i veštine neophodno za sprovođenje internih provera prema (SRPS) ISO/IEC 17025.

Pogledaj više

Za sertifikaciju internih proveravača laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje mogu se prijaviti:

  • Osobe koje realizuju interne provere u laboratoriji u skladu sa zahtevima standarda (SRPS) ISO/IEC 17025:2017;
  • Osobe koje su odgovorne za sistem menadžmenta laboratorije;
  • Osobe koje su uključene u timove za razvoj i održavanje sistema menadžmenta laboratorija;
  • Konsultanti koji žele da se bolje upoznaju sa načinom planiranja i realizacije internih provera u laboratorijama isl.

Pre podnošenja prijave za sertifikaciju potrebno je da osoba proveri da li ispunjava preduslove za sertifikaciju koji se odnose na obrazovanje, radno iskustvo, obuku i iskustvo u sprovođenju provera za kategoriju osoba za koju se želi sertifikovati.

Osoba koja nema iskustvo u sprovođenju provera može se prijaviti isključivo za internog proveravača-pripravnika.

Linkovi