Žalbe i prigovori

StandCert d.o.o. ima uspostavljen dokumentovan proces za prijem, vrednovanje i donošenje odluke o žalbama i prigovorima kojim je obezbeđeno da se sa svim žalbama i prigovorima postupa konstruktivno, blagovremeno i nepristrasno.

Žalbe

Šta je žalba?

Zahtev objekta ocenjivanja, StandCertu, da ponovo razmotri odluku koju je donelo u vezi sa tim objektom.

Ko može podneti žalbu?

Podnosilac prijave za sertifikaciju, sertifikovana organizacija, osoba koja je kandidat za sertifikaciju osoba, sertifikovana osoba, podnosilac prijave za odobravanje organizacije za izvođenje obuka, odobrena organizacija za izvođenje obuka.

Prigovori

Šta je prigovor?

Izraz nezadovoljstva, osim žalbe, bilo koje osobe ili organizacije StandCertu, u vezi sa aktivnostima StandCerta, na koji se očekuje odgovor.

 

Postupak rešavanja žalbi i prigovora u StandCert d.o.o.

Podnosilac žalbe ili prigovora isti dostavlja koristeći formu koja je dostupna na sajtu StandCert d.o.o.

StandCert d.o.o. podnosiocu potvrđuje prijem prigovora/žalbe poštom ili putem e-maila. Nakon čega sledi razmatranje dospelog prigovora/žalbe. Ukoliko se utvrdi da se prigovor odnosi na aktivnosti sertifikacije za koje je StandCert odgovoran pokreću se aktivnosti na rešavanju istog. U zavisnosti od aspekta sa kojeg treba da se rešava prigovor/žalba, obrazuje se komisija za rešavanje žalbe/prigovora uz poštovanje principa nepristrasnosti. U komisiju se imenuju lica koja nisu vlasnici procesa ili nisu bila učesnici u procesu na koji se odnosi prigovor/žalba. Podnosioca prigovora/žalbe se obaveštava da je pokrenut postupak rešavanja po istom.

Komisija prikuplja sve podatke koji mogu doprineti rešavanju prigovora/žalbe, što može podrazumevati i traženje dopunskih informacije od strane podnosioca i objašnjenja i informacije od strane vlasnika procesa ili učesnika u procesu na koji se odnosi prigovor/žalba.

Na osnovu prikupljenih informacija komisija za rešavanje žalbe/prigovora priprema predlog odluke.

Konačnu odluku o prigovoru/žalbi donosi direktor a na bazi razmatranja predloga koji je dala Komisija. U slučaju da se žalba odnosi na odluke koje je doneo direktor odnosno u slučaju da se prigovor odnosi na predmet u kome je direktor bio uključen odluka koju donese komisija se smatra konačnom.

StandCert d.o.o., nakon završetka procesa postupanja sa prigovorom/žalbom, dostavlja pisanu odluku podnosiocu prigovora/žalbe.

 

StandCert je u obavezi da svaki validan/potkrepljeni prigovor koji se odnosi na sertifikovanu organizaciju/sertifikovanu osobu dostavi sertifikovanoj organizaciji odnosno obavesti sertifikovanu osobu.

U zavisnosti od vrste prigovora StandCert može zahtevati od sertifikovane organizacije/sertifikovane osobe da dostavi određene informacije i/ili preduzme mere za otklanjanje razloga koji su rezultovali prigovorom.

StandCert će zajedno sa sertifikovanom organizacijom i podnosiocem prigovora utvrditi da li predmet prigovora i njegovo rešenje moraju da budu javni i ukoliko moraju u kom obimu.

Linkovi