Kriterijumi za odobravanje organizacija

Kriterijumi za odobravanje organizacija za izvođenje obuka koje treba da ispune organizacije koje žele da budu odobrene od strane StandCerta za sprovođenje obuka koje su preduslov za sertifikaciju osoba propisani su šemom sertifikacije i isti obuhvataju kriterijume za organizaciju i kriterijume za obuku koji se odnose na sadržaj, vreme trajanja i metode sprovođenja obuke. Klikom na dugme ispod možete ostvariti uvid u kriterijume

Kriterijumi za organizaciju

Minimalni uslovi koje organizacija treba da ispuni su sledeći:

  • da je pravni entitet;
  • da raspolaže prostorom za spovođenje obuke;
  • da ima uspostavljen dokumentovani sistem za pružanje usluga obuke;
  • da raspolaže osobljem koje ima sveobuhvatno znanje i iskustvo u oblasti za koju drži obuku;
  • da poznaje šemu sertifikacije za koju vrši obuku kandidata.

Kriterijumi za obuku

Organizacija za izvođenje obuka koja želi da bude odobrena od strane StandCert d.o.o. potrebno je da realizuje obuke koje ispunjavaju sledeće zahteve:

Sadržaj obuke

Obuka mora da bude koncipirana tako da se istom mogu dostići zahtevi za osobe definisani u šemi sertifikacije osoba u kojoj je obuka navedena kao preduslov.

Tranziciona obuka za proveravače mora da bude koncipirana tako da se istom mogu pružiti dodatna znanja koja su u vezi sa novim izdanjem standarda prvenstveno se fokusirajući na nove i izmenjene zahteve standarda, a radi dostizanja primenjivih zahteva za osobe datih u šemi sertifikacije osoba.

Vreme trajanja obuke

Obuka za interne proveravače u trajanju od 16 sati a obuke za menadžere za sistem menadžmenta i proveravače u trajanju od 40 sati.

Vreme trajanja dodatnih obuka (obuka sertifikovane osobe koja želi da se prijavi za sertifikaciju u istoj kategoriji ali za drugi sistem menadžmenta) je kraće od vremena trajanja obuke za tu kategoriju osoba i iznosi 8 sati za interne proveravače i 24 sata za proveravače i menadžere za sisteme menadžmenta. Tokom ovih obuka prezentuju se znanja koja su u vezi sistema menadžmenta za koji osoba želi da se dodatno obuči i iste ne obuhvataju celine koje se odnose na znanja koja su zajednička i stečena kroz već odslušanu obuku za tu kategoriju osoba.

Vreme trajanja tranzicionih obuka iznosi 16 sati.

Metode sprođenja obuke

Obuka treba da se zasniva i na teorijskoj i na praktičnoj nastavi:

  • predavanja ilustrovana primerima zasnovanim na realnim slučajevima;
  • praktične vežbe koje treba da uključe, ali da se ne ograničavaju na primere iz prakse;
  • pregled vežbi u cilju pomaganja pripremi za ispit;
  • sprovođenje testa sličnog ispitu za sertifikaciju.

Sa šemom sertifikacije organizacije za izvođenje obuka se upoznaju u direktnoj komunikaciji sa predstavnicima StandCert d.o.o koji su vlasnici šeme.

Linkovi