Kriterijumi za odobravanje obuka

Kriterijumi za odobravanje obuka od strane StandCert-a, a koje su preduslov za sertifikaciju osoba koju sprovodi StandCert propisani su u šemi sertifikacije i isti obuhvataju kriterijume koji se odnose na sadržaj, vreme trajanja, metode sprovođenja obuke i kriterijume za izvođača obuke.

Kriterijumi za odobravanje obuka

Sadržaj obuke

Obuka mora da bude koncipirana tako da se istom mogu dostići zahtevi za osobe definisani u šemi sertifikacije osoba u kojoj je obuka navedena kao preduslov.

Tranziciona obuka za proveravače mora da bude koncipirana tako da se istom mogu pružiti dodatna znanja koja su u vezi sa novim izdanjem standarda prvenstveno se fokusirajući na nove i izmenjene zahteve standarda, a radi dostizanja primenjivih zahteva za osobe datih u šemi sertifikacije osoba.

Vreme trajanja obuke

Vreme trajanja obuke za interne proveravače je 16 sati a obuke za menadžere za sistem menadžmenta i proveravače je 40 sati.

Vreme trajanja dodatnih obuka iznosi 8 sati za interne proveravače i 24 sata za proveravače i menadžere za sisteme menadžmenta. Tokom ovih obuka prezentuju se znanja koja su u vezi sa sistemom menadžmenta za koji osoba želi da se dodatno obuči i iste ne obuhvataju celine koje se odnose na znanja koja su zajednička i stečena kroz već odslušanu obuku za tu kategoriju osoba za drugi sistem menadžmenta.

Vreme trajanja tranzicionih obuka iznosi 16 sati.

Metode sprođenja obuke

Obuka treba da se zasniva i na teorijskoj i na praktičnoj nastavi:

  • predavanja ilustrovana primerima zasnovanim na realnim slučajevima;
  • praktične vežbe koje treba da uključe, ali da se ne ograničavaju na primere iz prakse;
  • pregled vežbi u cilju pomaganja pripremi za ispit.

Kriterijum za izvođača obuke

Minimalni uslovi koje izvođač obuke treba da ispuni su sledeći:

  • da je pravni entitet;
  • da raspolaže prostorom za spovođenje obuke;
  • da ima uspostavljen dokumentovani sistem za pružanje usluga obuke;
  • da raspolaže osobljem koje ima sveobuhvatno znanje i iskustvo u oblasti za koju drži obuku;
  • da poznaje šemu sertifikacije za koju vrši obuku kandidata.

Sa šemom sertifikacije izvođač obuke se upoznaje u direktnoj komunikaciji sa predstavnicima StandCert d.o.o koji su vlasnici šeme.

Linkovi