Sertifikacija osoba

StandCert d.o.o. sertifikuje:
– interne proveravače, proveravače i menadžere za sistem menadžmenta za raziličite sisteme menadžmenta
– interne proveravače za laboratorije za ispitivanje i laboratorije za etaloniranje
– interne proveravače-pripravnike i proveravače-pripravnike za raziličite sisteme menadžmenta i
– interne proveravače-pripravnike za laboratorije za ispitivanje i laboratorije za etaloniranje.

Sertifikacija se realizuje prema šemama sertifikacije osoba čiji je vlasnik je StandCert d.o.o., a koje su razvijene uz učešće zainteresovanih strana i bazirane na zahtevima i preporukama iz odgovarajućih međunarodnih standarda.

Kategorije osoba za koje StandCert poseduje akreditaciju možete pronaći u Obimu akreditacije 07-007

SRPS ISO 9001

Sertifikacijom osoba u oblasti sistema menadžmenta kvalitetom osoba dobija potvrdu da poseduje potrebno znanje, veštine i iskustvo neophodno za obavljanje određenih aktivnosti u sistemu menadžmenta kvalitetom. StandCert d.o.o. u oblasti sistema menadžmenta kvalitetom sertifikuje: proveravače, interne proveravače, menadžere za sistem menadžmenta, proveravače-pripravnike i interne proveravače-pripravnike.

Pogledaj više

SRPS ISO 14001

Sertifikacijom osoba u oblasti sistema menadžmenta životnom sredinom osoba dobija potvrdu da poseduje potrebno znanje, veštine i iskustvo neophodno za obavljanje određenih aktivnosti u sistemu menadžmenta životnom sredinom. StandCert d.o.o. u oblasti sistema menadžmenta životnom sredinom sertifikuje: proveravače, interne proveravače, menadžere za sistem menadžmenta, proveravače-pripravnike i interne proveravače-pripravnike.

Pogledaj više

SRPS ISO 45001

Sertifikacijom osoba u oblasti sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu osoba dobija potvrdu da poseduje potrebno znanje, veštine i iskustvo neophodno za obavljanje određenih aktivnosti u sistemu menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu. StandCert d.o.o. u oblasti sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu sertifikuje: proveravače, interne proveravače, menadžere za sistem menadžmenta, proveravače-pripravnike i interne proveravače-pripravnike.

Pogledaj više

SRPS EN ISO 22000

Sertifikacijom osoba u oblasti sistema menadžmenta bezbednošću hrane osoba dobija potvrdu da poseduje potrebno znanje, veštine i iskustvo neophodno za obavljanje određenih aktivnosti u sistemu menadžmenta bezbednošću hrane. StandCert d.o.o. u oblasti sistema menadžmenta bezbednošću hrane sertifikuje: proveravače, interne proveravače, menadžere za sistem menadžmenta, proveravače-pripravnike i interne proveravače-pripravnike.

Pogledaj više

SRPS ISO/IEC 27001

Sertifikacijom osoba u oblasti sistema menadžmenta bezbednošću informacija osoba dobija potvrdu da poseduje potrebno znanje, veštine i iskustvo neophodno za obavljanje određenih aktivnosti u sistemu menadžmenta bezbednošću informacija. StandCert d.o.o. u oblasti sistema menadžmenta bezbednošću informacija sertifikuje: proveravače, interne proveravače, menadžere za sistem menadžmenta, proveravače-pripravnike i interne proveravače-pripravnike.

Pogledaj više

SRPS ISO/IEC 17025

Interne provere u laboratorijama za ispitivanje i laboratorijama za etaloniranje prema zahtevima standarda (SRPS) ISO/IEC 17025 treba da sprovodi osoblje koje poseduje potrebna znanja i veštine. Kroz postupak sertifikacije internog proveravača za laboratorije za ispitivanje i laboratorije za etaloniranje dobija se potvrda od treće strane da osoba ispunjava kriterijume za sprovođenje internih provera prema SRPS ISO/IEC 17025.

Pogledaj više

SRPS EN ISO 50001

StandCert d.o.o. u oblasti sistema menadžmenta energijom sertifikuje: interne proveravače i interne proveravače-pripravnike.
Sertifikacijom za internog proveravača za sistem menadžmenta energijom dobija se potvrda od treće strane da osoba ispunjava uslove neophodne za sprovođenje internih provera prema (SRPS) EN ISO 50001.

Pogledaj više

Pravila sertifikacije

Pravilima sertifikacije osoba se bliže uređuju postupak sertifikacije osoba koji se sprovodi u sertifikacionom telu StandCert, zahtevi koje treba da ispuni osoba koja se sertifikuje/sertifikovana osoba kao i prava i obaveze učesnika u procesu sertifikacije. Klikom na dugme ispod možete preuzeti Pravila.

Preuzimanje dokumenta

Postupak sertifikacije

Postupak sertifikacije se sastoji iz nekoliko faza. Postupak započinje podnošenjem prijave za sertifikaciju od osobe koja želi da se sertifikuje. Za više detalja kliknite dugme ispod.

Pogledaj više

Prijava za sertifikaciju osoba

Osoba koja želi da se sertifikuje potrebno je da popuni Prijavu za sertifikaciju osoba i istu zajedno sa zapisima koji se prijavom traže dostavi StandCert d.o.o. Klikom na dugme ispod teksta možete preuzeti dokument kojim ćete obaviti Vašu prijavu.

Preuzimanje prijave

Resertifikacija

Nakon trogodišnjeg sertifikacionog ciklusa prestaje da važi dodeljena sertifikacije i za obnavljanje sertifikacije sertifikovana osoba treba da prođe postupak resertifikacije. Klikom na dugme ispod možete dobiti više informacija o kriterijumima i postupku resertifikacije.

Pogledaj više

Sertifikacija u novoj kategoriji

Osoba može biti sertifikovana za više kategorija osoba. Za više detalja o sertifikaciji u novoj kategoriji kliknite na dugme ispod.

Pogledaj više

Registar sertifikovanih osoba

Pretraga Registra i provera validnosti sertifikacije može se izvršiti unosom broja sertifikata.
Napomena: Potrebno je da se broj sertifikata unese u celosti uključujući i prazna mesta i crtice

Žalbe i prigovori

StandCert d.o.o. ima uspostavljen proces za prijem, vrednovanje i donošenje odluke o žalbama i prigovorima. Politikama i procedurama StandCert d.o.o. je obezbedio da se sa svim žalbama i prigovorima postupa konstruktivno, blagovremeno i nepristrasno. Ukoliko imate prigovor na naš rad ili ukoliko ste nezadovoljni odlukom koju je doneo StandCert d.o.o. potrebno je da popunite obrazac koji možete preuzeti klikom na dugme ispod.

Preuzimanje obrasca

Izjava o nepristrasnosti

Rukovodstvo StandCert d.o.o. je u potpunosti svesno koliko je bitno da se sertifikacija osoba obavlja na nepristrasan način kao i da se osigura objektivnosti svih aktivnosti sertifikacije i upravlja sukobima interesa. Imajući u vidu to direktor je objavio Izjavu o nepristrasnosti koju možete preuzeti klikom na dugme ispod.

Preuzimanje izjave

StandCert DOO

Bulevar vojvode Mišića 39a, 11000 Beograd
Tel: 011 2651499, Fax: 011 2652336
Mail: office@standcert.rs
PIB 105883800, Matični broj 20480211
Račun Komercijalna Banka 205-140307-50

Linkovi