Interni proveravač

Sertifikacijom za internog proveravača za sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu prema SRPS ISO 45001 dobijate potvrdu da posedujete potrebno znanje, veštine i iskustvo neophodno za sprovođenje internih provera prema SRPS ISO 45001.

Šta radi sertifikovani interni proveravač za sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu?

Interni proveravač za sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu je osoba koja sprovodi interne provere sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu u organizaciji, a radi provere usaglašenosti sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu organizacije sa zahtevima standarda SRPS ISO 45001:2018 ili sprovodi provere druge strane.

Zadatak internog proveravača je da:

 • upravlja programom provere, planira i sprovede proveru;
 • utvrdi nalaze provere, prepozna nalaze koji predstavljaju neusaglašenost i definiše neusaglašenosti;
 • da izradi izveštaj sa provere i ostale nalaze sa provere;
 • da oceni adekvatnost predloženih mera za otklanjanje neusaglašenosti;
 • izvrši verifikaciju otklonjenosti neusaglašenosti;
 • identifikuje mogućnosti za poboljšanje.

Kome je sertifikacija namenjena?

 • Osobama koje realizuju interne provere u organizacijama koje imaju implementiran sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 45001:2018;
 • Konsultantima koji žele da se bolje upoznaju sa načinom planiranja i realizacije internih provera sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu;
 • Osobama koje su odgovorne za sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu u organizaciji;
 • Osobama koje su uključene u timove za razvoj i održavanje sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu
  i sl.

Zašto se sertifikovati?

 • Vaše znanje i veštine za sprovođenje interne provere sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu je potvrdila treća strana (sertifikaciono telo);
 • Vaša organizacija, organizacija koja vas angažuje za internog proveravača za sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu, sigurna je da ima kvalifikovanog internog proveravača;
 • Povećava vam šanse za dobijanje posla;
 • Obezbeđuje vam veći kredibilitet kod poslodavca;
 • Obavezuje vas na stalni profesionalni razvoj.

Koji su uslovi za sertifikaciju?

Podnosilac prijave za sertifikaciju/osoba mora da:

 • ispuni određene preduslove koji se odnose na obrazovanje, radno iskustvo, obuku i iskustvo u sprovođenju provera (videti tabelu ispod);
 • položi pismeni ispit.
Obrazovanje
min
Ukupno radno iskustvo (god)
min
Radno iskustvo (god) u vezi sa šemom
min
Obuka Iskustvo u proverama
INTERNI PROVERAVAČ ZA SISTEM MENADŽMENTA ZDRAVLJEM I BEZBEDNOŠĆU NA RADU srednje obrazovanje

3 (za srednje obrazovanje) / 1 (za veći stepen obrazovanja od srednjeg)

1

(u sistemu menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu i/ili na poslovima u oblasti koja je u vezi sa sistemom menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu)

obuka za internog proveravača za sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu u trajanju od 16 sati koju je realizovala organizacija za izvođenje obuka koja je odobrena od strane StandCert d.o.o.* najmanje 3 interne provere u trajanju od po minimum 3 sata

* Kao adekvatna može se priznati i odgovarajuća dodatna obuka (ukoliko je osoba već interni proveravač za neki drugi sistem menadžmenta) u trajanju od 8 sati koju je realizovala organizacija za izvođenje obuka koja je odobrena od strane StandCert d.o.o..
StandCert d.o.o. prihvata kao adekvatne i obuke koje su odobrene u okviru široko prihvaćenih šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta.
StandCert d.o.o. će prihvatiti kao adekvatan preduslov za sertifikaciju osoba i obuke sa ekvivalentnim obrazovanjem i alternativno obrazovanje za koje postoje dokazi da ispunjavaju uspostavljene kriterijume za priznavanje.

Sertifikacioni ispit

Osoba koja se prijavila za sertifikaciju i koja ispunjava preduslove za sertifikaciju polaže pismeni ispit u trajanju od 60 minuta.

Ispit se sastoji iz dva dela od ukupno 20 pitanja. U prvom delu su pitanja sa ponuđenim odgovorima od kojih kandidat treba da izabere tačan/tačne odgovore, a u drugom delu su pitanja otvorenog tipa u kojima se očekuje da kandidat da pisane odgovore (npr. izrada pitanja za proveru određenog zahteva standarda, formulisanje neusaglašenosti, obrazloženje o prihvatanju/neprihvatanju predložene korektivne mere isl)

Kriterijum prolaznosti je 70% od mogućeg broja bodova, pod uslovom da se u oba dela ispita ostvari prolaznost od minimum 50% + 1 poen.

Važenje sertifikata

Ukoliko je osoba položila ispit i ispunila sve uslove za sertifikaciju dodeljuje joj se sertifikat na period od 3 godine.

Linkovi