Sertifikacija u novoj kategoriji/podkategoriji

Ukoliko je osoba već sertifikovana od strane StandCert d.o.o. i želi da se sertifikuje u nekoj drugoj kategoriji osoba ili za novi sistem menadžmenta u već postojećoj kategoriji potrebno je da se prijavi za isto. Osoba mora ispuniti sve zahteve koji se odnose na sertifikaciju osoba za koju želi da bude sertifikovana.

Sertifikacija za novu kategoriju osoba

Kriterijumi i postupak sertifikacije su isti kao u slučaju kada se osoba prvi put prijavljuje za sertifikaciju.

Sertifikacija za novi sistem menadžmenta u već postojećoj kategoriji

Ukoliko je osoba već sertifikovana u nekoj kategoriji za jedan sistem menadžmenta i želi da se sertifikuje u istoj kategoriji za drugi (novi) sistem menadžmenta potrebno je da prođe postupak sertifikacije koji je identičan postupku za početnu sertifikaciju.

U ovim slučajevima preduslov koji se odnosi na proveravačko iskustvo se umanjuje za 25% u odnosu na preduslov koji važi za osobe koje nisu bile sertifikovane u pomenutoj kategoriji. Kao adekvatan preduslov za obuku u ovim slučajevima priznaje se i odgovarajuća dodatna obuka koja se odnosi na kategoriju osoba za koju se osoba prijavila za sertifikaciju a koja je sprovedena od strane organizacija za izvođenje obuka koje je odobrio StandCert.

Ukoliko sertifikovana osoba želi da pređe iz kategorija interni proveravač-pripravnik u kategoriju interni proveravač odnosno iz kategorije proveravač-pripravnik u kategoriju proveravač  potrebno je da dostavi dokaze o realizovanim proverama kako se zahteva za novu kategoriju osoba. StandCert će izvršiti ocenu dostavljenih dokaza i ukoliko se isti ocene kao adekvatni izdaće se novi sertifikat. Rok važenja sertifikacije na novom sertifikatu je identičan roku važenja sertifikacije na prethodno izdatom sertifikatu.

U svim drugim slučajevima prelaska osoba iz jedne u drugu kategoriju postupak sertifikacije je identičan postupku početne sertifikacije.

Linkovi