Izvođenje obuka

Znanje je jedan od najznačajnijih resursa koji svaka organizacija treba da ima kako bi ostvarivala svoje strateške i operativne ciljeve i kako bi opstala na zahtevnom i promenljivom tržištu. Obuke koje StandCert d.o.o organizuje koncipirane su tako da se polaznicima kroz praktičan rad i vežbe prenose najnovije informacije i bogato iskustvo iz određene oblasti sistema menadžmenta, kao što su: kvalitet, životna sredina, bezbednost hrane, menadžment procesima, bezbednost i zdravlje na radu, bezbednost informacija, itd.

Kalendar izvođenja obuka

U kalendardu se nalaze planirane obuke. Po pravilu, obuke se planiraju mesec dana unapred. Na osnovu zahteva zainteresovanih strana, ukoliko postoje slobodni termini, obuke se mogu zakazati i u kraćem period od mesec dana. Ako je u kalendardu naznačeno da je mesto održavanja obuke StandCert, tada se radi o javnim obukama i postoji mogućnost prijavljivanja za određeni datum. “In-house” obuke se ugovaraju sa klijentom i namenjene su polaznicima određenog klijenta.

Pogledaj kalendar

SISTEM MENADŽMENTA KVALITETOM

Standardi serije ISO 9000 bave se sistemima menadžmenta kvalitetom. Osnovni i jedini standard kojim se definišu zahtevi koje organizacija mora da ispuni da bi bila sertifikovana jeste standard ISO 9001:2015 Sistemi menadžmenta kvalitetom. Zahtevi.
Pored ovog standarda postoji čitav set standarda koji daju uputstva, smrnice i rečnik pojmova i definicija i pomažu organizacijama kada se odluče da primenjuju standard ISO 9001:2015.

Pogledaj više

SISTEMI MENADŽMENTA ŽIVOTNOM SREDINOM

Standardi serije ISO 14000 bave se sistemima menadžmenta životnom sredinom. Osnovni i jedini standard kojim se definišu zahtevi koje organizacija mora da ispuni da bi bila sertifikovana jeste standard ISO 14001:2015 Sistemi menadžmenta životnom sredinom. Zahtevi.
Pored ovog standarda postoji čitav set standarda koji daju uputstva, smernice, rečnik pojmova i definicija, ocenjivanje životnog ciklusa, izbor i praćenje indikatora životne sredine, iskazivanje uticaja na životnu sredinu putem ugljeničnog i vodenog otiska, isl. i pomažu organizacijama kada se odluče da primenjuju standard ISO 14001:2015.

Pogledaj više

SISTEM MENADŽMENTA ZDRAVLJEM I BEZBEDNOŠĆU NA RADU

Standard ISO 45001 jeste standard kojim se utvrđuju zahtevi za sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu.

Pogledaj više

SISTEM MENADŽMENTA BEZBEDNOŠĆU HRANE

Standardom ISO 22000 specificiraju se zahtevi za sistem menadžmenta bezbednošću hrane, koji objedinjuje opštepriznate ključne elemente kako bi se osigurala bezbednost hrane u lancu hrane do trenutka konačne potrošnje
Pored ovog standarda postoji čitav set standarda koji daju uputstva, smernice i rečnik pojmova i definicija i pomažu organizacijama kada se odluče da primenjuju standard ISO 22000:2018.

Pogledaj više

SISTEM MENADŽMENTA BEZBEDNOŠĆU INFORMACIJA

Standardi serije ISO/IEC 27000 bave se sistemima menadžmenta bezbednošću informacija. Osnovni i jedini standard kojim se definišu zahtevi koje organizacija mora da ispuni da bi bila sertifikovana jeste standard ISO 27001:2013 Informacione tehnologije — Tehnike bezbednosti — Sistemi menadžmenta bezbednošću informacija — Zahtevi.
Pored ovog standarda postoji čitav set standarda koji daju uputstva, smernice i rečnik pojmova i definicija i pomažu organizacijama kada se odluče da primenjuju standard ISO/IEC 27001:2013.

Pogledaj više

MENADŽMENT RIZIKOM

Standardi serije ISO 31000 bave se menadžmentom rizikom. Osnovni standard jeste standard ISO 31000:2018 Menadžment rizikom – Principi i smernice. Ovaj međunarodni standard detaljno opisuje sistematičan i logičan proces za identifikaciju, analiziranje i vrednovanje rizika, kao i metode za postupanje sa rizikom, da bi se zadovoljili njeni kriterijumi za rizik.

Pogledaj više

SISTEM MENADŽMENTA ENERGIJOM

Standardi serije ISO 50000 bave se sistemima menadžmenta energijom. Osnovni i jedini standard kojim se definišu zahtevi koje organizacija mora ispuni da bi bila sertifikovana jeste standard EN ISO 50001:2018 Sistemi menadžmenta energijom — Zahtevi sa uputstvom za korišćenje
Pored ovog standarda postoji čitav set standarda koji daju uputstva, smernice i rečnik pojmova i definicija i pomažu organizacijama kada se odluče da primenjuju standard ISO 50001:2015.

Pogledaj više

OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI

Standardi serije ISO/IEC 17000 bave se pitanjima u vezi sa ocenjivanjem usaglašenosti. Ocenjivanjem usaglašenosti utvrđuje se da li proizvod, usluga, sistem, osoba ili telo ispunjavaju zahteve koji su propisani odgovarajućim standardom, normativnim dokumentom ili su ih specificirale zaintersovane strane.

Pogledaj više

Integrisani sistemi menadžmenta

Mnoge organizacije su shvatile da je velika korist kada se zahtevi više standarda za sisteme menadžmenta integrišu u jedinstven sistem menadžmenta. Ovome je u mnogome doprinelo usklađivanje zahteva pojedinih standarda za sisteme menadžmenta sa Aneksom Sl, čime je ostvarena zajednička struktura, nazivi ključnih tačaka i identične ključne definicije.

Pogledaj više

Zaštita podataka o ličnosti

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", broj 87 od 13. novembra 2018.) obeveza svih pravnih lica koja posluju na teritoriji Srbije je da do 21.08.2019. usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona.

Pogledaj više

Odobrene obuke

StandCert d.o.o. sprovodi i obuke koje su odobrene kao adekvatne za sticanje potrebnih znanja i veština za potrebe sertifikacije osoba prema Šemi sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta.

Lista odobrenih obuka

Prijava za obuku

StandCert obavlja proces obuke na način koji obezbeđuje visok stepen stečenog znanja, i visokog razumevanja svakog segmenta. Prijavu za obuku možete preuzeti putem linka ispod.

Link za prijavu

Prigovori

StandCert d.o.o. ima uspostavljen proces za prijem, vrednovanje i donošenje odluke o prigovorima. Politikama i procedurama StandCert d.o.o. je obezbedio da se sa svim prigovorima postupa konstruktivno, blagovremeno i nepristrasno. Ukoliko imate prigovor na naš rad potrebno je da popunite obrazac koji možete preuzeti klikom na dugme ispod.

Preuzmi obrazac prigovora

Linkovi