SRPS ISO 9001

Sertifikacijom osoba u oblasti sistema menadžmenta kvalitetom osoba dobija potvrdu da poseduje potrebno znanje, veštine i iskustvo neophodno za obavljanje određenih aktivnosti u sistemu menadžmenta kvalitetom. StandCertd.o.o. u oblasti sistema menadžmenta kvalitetom sertifikuje: interne proveravače, interne proveravače-pripravnike, menadžere za sistem menadžment,  proveravače i proveravače-pripravnike.

Interni proveravač

Sertifikacijom za internog proveravača za sistem menadžmenta kvalitetom prema (SRPS) ISO 9001 dobijate potvrdu da posedujete potrebno znanje, veštine i iskustvo neophodno za sprovođenje internih provera prema (SRPS) ISO 9001.

Pogledaj više

Interni proveravač - pripravnik

Sertifikacijom za internog proveravača-pripravnika za sistem menadžmenta kvalitetom prema (SRPS) ISO 9001 dobijate potvrdu da posedujete potrebno znanje i veštine neophodno za sprovođenje internih provera prema (SRPS) ISO 9001.

Pogledaj više

Menadžer za sistem menadžmenta

Sertifikacijom za menadžera za sistem menadžmenta kvalitetom prema (SRPS) ISO 9001 dobijate potvrdu da posedujete potrebna znanja i veštine neophodne za planiranje, razvoj, primenu i sprovođenje sistem menadžmenta kvaliteta u organizaciji.

Pogledaj više

Proveravač

Sertifikacijom za proveravača za sistem menadžmenta kvalitetom prema (SRPS) ISO 9001 dobijate potvrdu da posedujete potrebno znanje, veštine i iskustvo neophodno za sprovođenje internih provera, provera preko druge strane ili provera preko treće strane prema (SRPS) ISO 9001.

Pogledaj više

Proveravač - pripravnik

Sertifikacijom za proveravača-pripravnika za sistem menadžmenta kvalitetom prema (SRPS) ISO 9001 dobijate potvrdu da posedujete potrebno znanje i veštine neophodne za sprovođenje internih provera, provera preko druge strane ili provera preko treće strane prema (SRPS) ISO 9001.

Pogledaj više

Za sertifikaciju osoba u oblasti sistema menadžmenta kvalitetom mogu se prijaviti:

  • Osobe koje realizuju provere bilo da se radi o internim, proverama preko druge ili proverama preko treće strane prema zahtevima standarda (SRPS) ISO 9001;
  • Osobe koje su odgovorne za upravljanje sistemom menadžmenta kvalitetom u organizaciji;
  • Osobe koje su uključene u timove za razvoj i održavanje sistema menadžmenta kvalitetom;
  • Konsultanti koji rade na implementaciji sistema menadžmenta kvalitetom;
  • Osobe koje žele da postanu proveravači za (SRPS) ISO 9001 isl

U zavisnosti od sopstvenih potreba osoba treba da odabere kategoriju za koju želi da se sertifikuje. Pre podnošenja prijave za sertifikaciju potrebno je da osoba proveri da li ispunjava preduslove za sertifikaciju za kategoriju osoba za koju se želi sertifikovati a koji se odnose na obrazovanje, radno iskustvo, obuku i tamo gde je primenjivo iskustvo u sprovođenju provera.

Linkovi