Pravila za odobravanje

Pravilima za odobravanje organizacija za izvođenje obuka StandCert d.o.o. je:
– propisao postupak odobravanja od strane StandCert d.o.o. organizacija koje izvode obuke koje su preduslov za sertifikaciju osoba po šemama sertifikacije po kojima StandCert sprovodi sertifikaciju osoba
– utvrdio zahteve koje treba da ispune ove organizacije da bi bile odobrene
– propisao prava i obaveze učesnika u procesu odobravanja.

Postupak odobravanja

Organizacija koja želi da bude odobrena za izvođenje obuke od strane StandCert d.o.o. potrebno je da se prijavi za isto putem obrasca Prijava za odobravanje organizacije za izvođenje obuke.

Popunjenu i potpisanu prijavu sa prilozima koji se prijavom zahtevaju podnosilac treba da dostavi StandCert d.o.o. koji vrši preispitivanje prijave.

Organizacije se mogu prijaviti za odobravanje samo onih obuka koje su navedene kao preduslov za sertifikaciju osoba koje se sprovode u StandCert d.o.o.

O rezultatima preispitivanja prijave StandCert d.o.o. obaveštava podnosioca.

Ukoliko je prijava prihvaćena sledi potpisivanje ugovora između podnosioca prijave i StandCert d.o.o.

Postupak ocenjivanja organizacije sprovodi se kroz faze pregleda dokumentacije i ocenjivanje organizacije tokom izvođenja obuke.

Ukoliko se u bilo kojoj od faza ocenjivanja utvrde neusaglašenosti/nedostaci/zabrinutosti organizacija je u obavezi da ih otkloni.

Odluku o odobravanju organizacije za izvođenje obuke donosi odgovarajuća komisija StandCert d.o.o.  na osnovu izveštaja o pregledu dokumentacije, izveštaja o ocenjivanju organizacije tokom izvođenja obuke, dokaza o preduzetim korektivnim merama i ostalih dokumenata/zapisa koje je dostavila organizacija i zapisa koji su nastali u postupku odobravanja.

Organizaciji za koju je doneta odluka da bude odobrena StandCert d.o.o. izdaje rešenje o odobrenju organizacije za izvođenje obuka.

 

Više detalja o postupku odobravanja, nadzoru nad radom odobrene organizacije, načinu proširenja odobrenja, razlozima za suspenziju i ukidanje odobrenja, obavezama odobrene organizacije, obavezama StandCert d.o.o. možete pričitati u samim Pravilima za odobravanje organizacija za izvođenje obuka koja možete preuzeti klikom na dugme ispod.


Pravila za odobravanje
														

Linkovi