Pravila za odobravanje

Pravilima za odobravanje StandCert d.o.o. je
– propisao postupak odobravanja od strane StandCert-a obuka koje izvode druge organizacije – izvođači obuka a koje su preduslov za sertifikaciju osoba po šemama sertifikacije po kojima StandCert sprovodi sertifikaciju osoba
– utvrdio zahtevi za obuke i zahtevi koje treba da ispune izvođači obuka da bi obuke bile odobrene
– propisao prava i obaveze učesnika u procesu odobravanja.

Postupak odobravanja

Izvođač obuke koji je zainteresovan za odobravanje obuke od strane StandCert d.o.o. potrebno je da se prijavi za isto putem obrasca Prijava za odobravanje obuke.

Popunjenu i potpisanu prijavu sa prilozima koji se prijavom zahtevaju podnosilac treba da dostavi StandCert d.o.o. koji vrši preispitivanje prijave.

Izvođači obuka se mogu prijaviti za odobravanje samo onih obuka koje su navedene kao preduslov za sertifikaciju osoba koje se sprovode u StandCert d.o.o.

O rezultatima preispitivanja prijave StandCert d.o.o. obaveštava podnosioca.

Ukoliko je prijava prihvaćena sledi potpisivanje ugovora između podnosioca prijave i StandCert d.o.o.

Postupak ocenjivanja u okviru odobravanja obuke sprovodi se kroz faze pregleda dokumentacije i ocenjivanje tokom izvođenja obuke.

Ukoliko se u bilo kojoj od faza ocenjivanja utvrde neusaglašenosti/nedostaci/zabrinutosti izvođač obuke je u obavezi da ih otkloni.

Odluku o odobravanju  obuke donosi odgovarajuća komisija StandCert d.o.o.  na osnovu izveštaja o pregledu dokumentacije, izveštaja o ocenjivanju tokom izvođenja obuke, dokaza o preduzetim korektivnim merama i ostalih dokumenata/zapisa koje je dostavio izvođač obuke i zapisa koji su nastali u postupku odobravanja.

Za obuku za koje je doneta odluka da bude odobrena StandCert izdaje rešenje o odobrenju obuke, koje se dostavlja izvođaču obuke.

Više detalja o postupku odobravanja, nadzoru nad odobrenim obukama, razlozima za suspenziju i ukidanje odobrenja, obavezama izvođača obuka, obavezama StandCert d.o.o. možete pričitati u samim Pravilima za odobravanje obuka koja možete preuzeti klikom na dugme ispod.


Pravila za odobravanje
														

Linkovi