MENADŽMENT RIZIKOM

Standardi serije ISO 31000 bave se menadžmentom rizikom. Osnovni standard jeste standard ISO 31000:2009 Menadžment rizikom – Principi i smernice. Ovaj međunarodni standard detaljno opisuje sistematičan i logičan proces za identifikaciju, analiziranje i vrednovanje rizika, kao i metode za postupanje sa rizikom, da bi se zadovoljili njeni kriterijumi za rizik.
On nije predviđen za sertifikacione svrhe.

O obukama

Standcert oganizuje različite vrste obuke koje se odnose na razumevanje koncepta menadžmenta rizikom, upoznavanje sa tehnikama i metodama za ocenjivanje rizika, primenu principa zasnovanog na riziku na relevantne sisteme menadžmenta.

U nastavku su dati osnovni podaci o obukama iz oblasti menadžmenta rizikom koje sprovodi StandCert.

Oznaka obuke Naziv programa obuke Trajanje
 R01 Uvod u upravljanje rizicima sa osvrtom na standarde ISO 31000 i ISO 27005 1 dan

(8 sati)

R02 Metode i tehnike za ocenjivanje rizika 2 dana

(16 sati)

R03 Ocenjivanje rizika (vezano za ISO 9001) 1 dan

(7 sati)

R04 Menadžment poslovnim rizikom 2 dana

(14 sati)

 

Linkovi