MENADŽMENT RIZIKOM

Standardi serije ISO 31000 bave se menadžmentom rizikom. Osnovni standard jeste standard ISO 31000:2018 Menadžment rizikom — Smernice. Ovaj dokument daje smernice za upravljanje rizikom sa kojim se suočavaju organizacije. Primena ovih smernica može da se prilagodi bilo kojoj organizaciji i njenom kontekstu.

O obukama

Standcert oganizuje različite vrste obuke koje se odnose na razumevanje koncepta menadžmenta rizikom, upoznavanje sa tehnikama i metodama za ocenjivanje rizika, primenu principa zasnovanog na riziku na relevantne sisteme menadžmenta.

U nastavku su dati osnovni podaci o obukama iz oblasti menadžmenta rizikom koje sprovodi StandCert.

Oznaka obuke Naziv programa obuke Trajanje
 R01 Uvod u upravljanje rizicima sa osvrtom na standarde ISO 31000 i ISO 27005 1 dan

(8 sati)

R02 Metode i tehnike za ocenjivanje rizika 2 dana

(16 sati)

R03 Ocenjivanje rizika (vezano za ISO 9001) 1 dan

(7 sati)

R04 Menadžment poslovnim rizikom 2 dana

(14 sati)

R05 Upravljanje rizicima u laboratoriji 1 dan

(6 sati)

R06 Moderator za izradu studija prema metodologiji HAZID 1 dan

(7 sati)

R07 Moderator za izradu studija prema metodologiji HAZOP 1 dan

(7 sati)

R08 Moderator za izradu studija prema metodologiji ENVID 1 dan

(7 sati)

R09 Izbor i primena metoda i tehnika za menadžment rizikom prema ISO/IEC 31010 1 dan

(7 sati)

 

Linkovi