Sertifikacija sistema menadžmenta

Sertifikacija sistema menadžmenta je proces u okviru kojeg se obavljaju aktivnosti provere sistema menadžmenta određene organizacije. Ovu vrstu provere sprovodi organizacija za proveru, koja se naziva sertifikaciono telo i koja je nezavisna od klijenta ili korisnika. Zbog toga se ova vrsta provere naziva provera preko treće strane.

ISO 9001

Standard ISO 9001 je zasnovan na sledećim principima menadžmenta kvalitetom: usredsređenost na korisnika; liderstvo; angažovanje lјudi; procesni pristup; pobolјšavanje; donošenje odluke na osnovu činjenica i menadžment međusobnim odnosima.

Pogledaj više

ISO 14001

Svrha standarda ISO 14001 jeste da organizacijama obezbedi okvir da zaštite životnu sredinu i da da odgovore na izmene stanja životne sredine u ravnoteži sa društveno-ekonomskim potrebama. Nјime se specificiraju zahtevi koji omogućavaju organizaciji da ostvari predviđene ishode, koje ona postavlјa za svoj sistem menadžmenta životnom sredinom.

Pogledaj više

OHSAS 18001

OHSAS 18001 standardom se utvrđuju zahtevi za sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu koji treba da omogući organizaciji da razvije i primeni politiku i ciljeve koji uzimaju u obzir zakonske zahteve i informacije o OH&S rizicima.

Pogledaj više

EN ISO 22000

Standardom EN ISO 22000 utvrđuju se zahtevi za sistem menadžmenta bezbednošću hrane, koji objedinjuje sledeće opšte priznate ključne elemente kako bi se osigurala bezbednost hrane u lancu hrane do trenutka konačne potrošnje: međusobno komuniciranje; menadžment sistemom; prethodno potrebni programi i HACCP principi.

Pogledaj više

ISO/IEC 27001

Standardom ISO/IEC 27001 specificiraju se zahtevi za uspostavlјanje, primenu, održavanje i stalno pobolјšavanje sistema menadžmenta bezbednošću informacija unutar konteksta organizacije i isti obuhvata zahteve za ocenjivanje rizika i postupanje sa rizicima po bezbednost informacija koji odgovaraju potrebama organizacije.

Pogledaj više

EN ISO 13485

Standardom EN ISO 13485 se utvrđuju zahtevi za sistem menadžmenta kvalitetom onda kada organizacija treba da prikaže svoju sposobnost da obezbeđuje medicinska sredstva i sa njima povezane usluge koje dosledno zadovoljavaju zahteve korisnika i propisane zahteve primenljive na medicinska sredstva i na usluge povezane sa njima.

Pogledaj više

EN ISO 50001

EN ISO 50001 je međunarodno priznat standard za sisteme menadžmenta energijom. Omogućava organizaciji da sledi sistemski pristup u postizanju stalnog pobolјšavanja energetske performanse, obuhvatajući energetsku efikasnost, korišćenje i potrošnju energije.

Pogledaj više

Registar

Registar sadrži spiskove svih Sertifikovanih Organizacija, Povučenih Serifikacija i Suspendovanih Organizacija. Kao i Informacije o: dodeljenim, suspendovanim, i povučenim sertifikacijama, koje su javno dostupne. Listama možete pristupiti putem linkova ispod teksta.

Pravila sertifikacije

Pravila sertifikacije sistema menadžmenta StandCert d.o.o. usklađena su sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17021-1:2015 Ocenjivanje usaglašenosti — Zahtevi za tela koja obavlјaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta — Deo 1: Zahtevi. Klikom na dugme ispod možete preuzeti Pravila.

Preuzimanje dokumenta

Postupak sertifikacije

Postupak sertifikacije se odvija u nekoliko povezanih faza. Kada organizacija uvede sistem menadžmenta u skladu sa zahtevima različitih sistema menadžmenta, ona se prijavljuje za postupak sertifikacije. Kompletan dijagram faza sertifikacije možete preuzeti na linku ispod.

Preuzimanje dokumenta

Prijava za sertifikaciju sistema menadžmenta

Prijava za sertifikaciju sistema menadžmenta je dokument koji sadrži sve informacije koje su nam neophodne kako bismo započeli proces sertifikacije. Klikom na dugme ispod teksta možete preuzeti dokument kojim ćete obaviti Vašu prijavu.

Preuzimanje prijave

Žalbe i prigovori

StandCert je u okviru procesa sertifikacije sistema menadžmenta uspostavio proceduru za efikasno i efektivno rešavanje žalbi i prigovora, koja je dostupna korisniku na njegov zahtev.

Preuzimanje obrasca

Izjava o nepristrasnosti

StandCert obavlja proces sertifikacije na način koji obezbeđuje visok stepen javnog poverenja i verovanja da se obavlja nepristrasno. Celokupnu izjavu možete preuzeti putem linka ispod.

Preuzimanje izjave

StandCert DOO

Bulevar vojvode Mišića 39a, 11000 Beograd
Tel: 011 2651499, Fax: 011 2652336
Mail: office@standcert.rs
PIB 105883800, Matični broj 20480211
Račun Komercijalna Banka 205-140307-50

Linkovi