ISO/IEC 20000-1

Informacione tehnologije – Menadžment uslugama – Deo 1: Zahtevi za sistem menadžmenta uslugama

O STANDARDU

ISO/IEC 20000-1 je prvi standard posebno usmeren na menadžment IT uslugama. Ovaj dokument utvrđuje zahteve za organizacije prilikom uspostavljanja, implementacije, održavanja i stalnog poboljšavanja sistema menadžmenta uslugama (SMS). Zahtevi utvrđeni ovim dokumentom uključuju planiranje, projektovanje, tranziciju, isporuku i poboljšavanje usluga radi ispunjavanja zahteva za uslugama.Informaciona tehnologija (IT) predstavlja korišćenje i upotrebu računara za čuvanje, preuzimanje i prenos podataka ili informacija, uglavnom za potrebe kompanija. U modernom biznisu, bez obzira na to gde je sedište kompanije IT usluge moraju biti pouzdane, isplative, postojane i efikasne, bez obzira na to da li su to interne IT usluge ili pružanje IT usluga spada u delatnost kompanije.

ISO/IEC 20000-1 pomaže organizacijama da efikasno upravljaju IT uslugama I da isporuče kvalitetnu uslugu korišćenjem sveobuhvatnog procesnog pristupa.
Omogućava laku integraciju sa postojećim sistemima menadžmenta i pruža veću efikasnost u održavanju i proveri sistema menadžementa.

KORISTI OD SERTIFIKACIJE

Implementacijom ISO/IEC 20000-1 postižu se mnoge koristi, kao što su:

 • Čuvanje poverljivih informacija,
 • Pružanje korisnicima i zainteresovanim stranama poverenje u upravljanja rizicima u IT,
 • Omogućavanje bezbedne razmene informacija,
 • Ostvarivanje usaglašenosti sa propisima,
 • Poboljšavanje konkurentnosti,
 • Obezbeđivanje konzistentnost u isporuci usluge ili proizvoda,
 • Smanjivanje pojave rizika u poslovanju,
 • Izgrađuje bezbednosnu kulturu,
 • Štiti organizaciju, imovinu i zainteresovane strane.

Sertifikacija prema ISO/IEC 20000-1 donosi sa sobom mnoge prednosti, kao što su:

 • Usaglašavanje usluga informacionih tehnologija i poslovne strategije organizacije,
 • Obezbeđivanje poređenja sa najboljim praksama,
 • Stvaranje konkurentske prednosti preko promocije konzistentnih i ekonomičnih usluga,
 • Odgovornost rukovodstva i odgovornost na svim nivoima, što stvara napredniji nivo usluge,
 • Poboljšavanje ugleda organizacije,
 • Poboljšavanje veze između različitih sektora preko boljeg definisanja, jasnije odgovornosti i raspodela ciljeva,
 • Stvaranje stabilnog okvira za obučavanje i menadžment uslugama.
 • Preduslov za rad sa inostranim korisnicima,
 • Preduslov za saradnju sa velikim sistemima,
 • Povećanje poverenja korisnika usluga,
 • Smanjenje kompromitovanja informacija,
 • Podizanje svesti i kulture zaposlenih o značaju bezbednosti informacija,
 • Smanjenje rizika i troškova oporavka od incidenata,
 • Sprovođenje adekvatnih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera.

Linkovi