ISO 9001

Standard ISO 9001 je zasnovan na sledećim principima menadžmenta kvalitetom: usredsređenost na korisnika; liderstvo; angažovanje lјudi; procesni pristup; pobolјšavanje; donošenje odluke na osnovu činjenica i menadžment međusobnim odnosima.

Preuzmi prijavu

O STANDARDU

Standardom ISO 9001 specificiraju se zahtevi za sistem menadžmenta kvalitetom onda kada organizacije treba da pokažu svoju sposobnost da konzistentno obezbeđuju proizvode i usluge koji ispunjavaju zahteve korisnika i primenljivih zakona i propisa, kao i kada imaju za cilj da povećaju zadovoljstvo korisnika efektivnom primenom sistema. Standard ISO 9001  se može primeniti na sve organizacije:

 • bez obzira na njihovu veličinu
 • bez obzira na njihovu vrstu
 • bez obzira na proizvode / usluge koje obezbeđuju.

Zahtevi standarda ISO 9001 postavljeni su tako da stvore jedinstvenu klimu za organizaciju koja ga se pridržava, poštujući pri tom organizacionu strukturu, resurse kojima raspolaže i tržište na kojem posluje. Shodno tome, svaka organizacija kreira sebi svojstven sistem menadžmenta kvalitetom a ne, uprkos opštem mišljenju, nameće uniformnost u strukturi ili dokumentaciji sistema menadžmenta.

Sistem menadžmenta kvalitetom je način na koji organizacija upravlja kvalitetom. Cilj je upravljanje kvalitetom primenom procesnog pristupa, kroz menadžment svim procesima i aktivnostima, kako bi se ispunjavanjem zahteva korisnika povećalo zadovoljstvo korisnika. Procesni pristup podrazumeva definisanje i menadžment procesima kao i njihovo međusobno delovanje da bi se ostvarili predviđeni rezultati u skladu sa politikom i strateškim usmerenjem organizacije.

Pri tome se pod pojmom kvaliteta ne podrazumeva samo kvalitet proizvoda ili usluge koja se pruža korisnicima već i promovisanje kulture koja rezultuje kvalitet poslovanja i kvalitet same organizacije (odnos sa zaposlenima, radna kultura, odnos prema materijalnim resursima itd.). Upravljanje kvalitetom u svim procesima, kroz stvaranje jednog sistema menadžmenta kvalitetom po zahtevima standarda ISO 9001 omogućava zadovoljenje potreba i očekivanja korisnika i drugih relevantnih zainteresovanih strana.

Mnoge organizacije odlučuju da implementiraju i sertifikuju sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001, jer na ovaj način pokazuju svojim korisnicima/kupcima sposobnost da konzistentno obezbeđuju proizvode i usluge koji ispunjavaju njihove zahteve i primenjive zahteve zakona i propisa.

Zbog toga, od mnogih organizacija, sami njihovi isporučioci zahtevaju sertifikovan sistem menadžmenta kvalitetom

 

KORISTI OD SERTIFIKACIJE

Organizacije koje su implementirale sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001 su utvrdile da efikasan sistem menadžmenta kvalitetom obavezno vodi do smanjenja troškova i veće operativne margine.

Dva glavna razloga za implementaciju sistema menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001 su:

 • Poboljšana efikasnost rada: niži proizvodni troškovi zbog manje neusaglašenih proizvoda (manji škart), manja dorada, niža stopa odbacivanja i manji broj grešaka zbog unapređenih poslovnih procesa
 • Pristup novim tržištima i uvećanje udela na postojećem tržištu.

 

Ostale koristi odnose se na:

 • sticanje i/ili učvršćivanje poslovnog poverenja kod poznatih i kod potencijalnih korisnika;
 • postizanje lojalnosti korisnika;
 • povećanje zadovoljstva korisnika;
 • pružanje uverenja da je željeni nivo kvaliteta postignut i da se održava;
 • povećanje konkurentnosti;
 • poboljšanje poslovne sposobnosti i produktivnosti;
 • veći profit kao rezultat povećanja produktivnosti;
 • racionalnije iskorišćenje vremena i raspoloživih resursa;
 • optimizacija postojećih procesa sa stanovišta produktivnosti;
 • veća konzistentnost i sledljivost proizvoda i usluga;
 • značajno smanjenje gubitaka;
 • usaglašenost sa zakonskom regulativom;
 • usmerenost na ostvarivanje poslovnih ciljeva i očekivanja klijenata;
 • delegiranje odgovornosti od rukovodstva firme ka neposrednim izvršiocima;
 • povećanje svesti zaposlenih o kvalitetu;
 • učešće zaposlenih u procesu kontinualnog unapređivanja kvaliteta;
 • poboljšanje internih odnosa;
 • uvećanje potencijala zaposlenih kroz stalne obuke i učenje;
 • usaglašenost sa zahtevima međunarodnog tržišta;
 • međunarodna verifikacija dobre poslovne prakse.

Linkovi