ISO 41001

Menadžment održavanjem objekata i opreme – Sistemi menadžmenta – Zahtevi sa uputstvom za korišćenje

O STANDARDU

ISO 41001 specificira zahteve za sistem menadžmenta održavanjem objekata i opreme (Facility management, FM) kada organizacija:

 • treba da pokaže efektivnu i efikasnu isporuku usluga FM koji podržavaju ciljeve organizacije
 • ima za cilj da konzistentno ispunjava potrebe zainteresovanih strana i primenljive zahteve teži da bude održiva u globalno-konkurentnom okruženju.

U globalno konkurentnom okruženju, organizacije imaju sve veće izazove u upravljanju troškovima poslovanja. Pored troškova osoblja najveći trošak većini javnih i privatnih organizacija je održavanje opreme i objekata u cilju stvaranja zdravog i bezbednog radnog mesta i postizanja maksimalne efikasnosti u realizaciji operativnih aktivnosti. Upravo standard ISO 41001 je namenjen da pomogne organizacijama da pomoću sistema menadžmenta održavanjem objekata i opreme smanje troškove i povećaju efikasnost. Samim konceptom standarda, obezbeđuje se zajednička platforma, koja se može koristiti međusektorski. Standard je izrađen tako da je primenjiv na organizacije koje same vrše usluge održavanja objekata i opreme, ka oi na organizacije koje drugima pružaju usluge održavanja objekata i opreme.

Zahtevi navedeni u ISO 41001 nisu specifični za određene sektore već je predviđeno da budu primenjivi na sve organizacije ili njihove delove, bilo da se radi o javnom ili privatnom sektoru, bez obzira na tip, veličinu i prirodu organizacije ili njenu geografsku lokaciju. Zbog izrazito strogih zahteva u pojedinim sektorima, ovaj standard je naišao na najveću primenu u sledećim oblastima:

 • Nabavka;
 • Održavanje;
 • Ketering;
 • Sistemi za grejanje i hlađenje;
 • Energija;
 • Bezbednost i zdravlje na radu.

Ovaj standard je primenljiv na svaku organizaciju koja želi:

 • da uspostavi, implementira, održava i poboljšava integrisani FM sistem;
 • da osigura usaglašenost sa politikom menadžmenta održavanjem objekata i opreme;
 • da prikaže usaglašenost sa ISO 41001
 • da traži dokaz o usaglašenosti od strana koje imaju interes u organizaciji;
 • traži sertifikaciju svog FM Sistema.

Linkovi