ISO 37001

Sistemi menadžmenta protiv mita – Zahtevi sa uputstvom za korišćenje

O STANDARDU

Standardom ISO 37001 specificiraju se zahtevi i daje uputstvo za uspostavljanje, primenjivanje, održavanje, preispitivanje i poboljšavanje sistema menadžmenta protiv mita. Ovaj sistem menadžmenta može da bude samostalan ili integrisan u celokupane sisteme menadžmenta organizacije. Standard ISO 37001 se može primeniti na sve organizacije:

 • bez obzira na njihovu veličinu
 • bez obzira na njihovu vrstu
 • bez obzira da li su u javnom, privatnom ili neprofitnom sektoru.

Mito je rasprostranjena pojava. Ono izaziva ozbiljne društvene, moralne, ekonomske i političke zabrinutosti, podriva dobro upravljanje I ljudska prava, otežava razvoj i narušava konkurenciju. Takođe, povećava troškove poslovanja, uvodi neizvesnost u komercijalne transakcije, povećava troškove roba i usluga, smanjuje kvalitet roba i usluga, urušava poverenje u institucije i ometa fer i efikasno funkcionisanje tržišta.

Regulativa sama po sebi nije dovoljna da se reši ovaj problem. Svaka organizacija treba proaktivno da deluje kako bi sprečila pojavu mita. Pomoću sistema menadžmenta protiv mita, kroz posvećenost liderstva da uspostavi kulturu integriteta, transparentnost, otvorenost i usklađenost. postiže se proaktivno delovanje. Da bi se u kontekstu sprečavanja mita organizacijom dobro upravljalo, treba da se uspostavi politika protiv mita kao sastavni deo celokupne politike usklađenosti sa regulativom. Politika protiv mita i sistem menadžmenta, pomažu organizaciji da izbegne ili ublaži troškove, rizike i štetu od pojave aktivnosti u vezi sa mitom, da promoviše poverenje u svoje poslovne dogovore i da poveća svoju reputaciju.
Rizici u vezi sa mitom sa kojima se organizacija suočava zavise od veličine organizacije, obima i složenosti aktivnosti u organizaciji, geografske lokacije i sektora u kome organizacija posluje. Ovi rizici mogu da se kontrolišu implementacijom politike, procedura i upravljačkih mera koje su utvrđene u standardu ISO 37001.

Standard ISO 37001 se se bavi:

 • mitom u javnom, privatnom i neprofitnom sektoru;
 • mitom od strane organizacije ili mitom organizaciji;
 • mitom od strane osoblja organizacije koja deluju u njeno ime ili u njenu korist;
 • mitom od strane poslovnih saradnika organizacije koji deluju u njeno ime ili u njenu korist;
 • mitom osoblju organizacije u vezi sa aktivnostima organizacije;
 • mitom poslovnim saradnicima organizacije u vezi sa aktivnositma organizacije;
 • direktnim i indirektnim mitom (npr. mito koji se nudi ili prima od treće strane).

KORISTI OD SERTIFIKACIJE

Implementacija zahteva standarda ISO 37001 pomaže organizaciji da sprečava, otkriva i odgovara na mito i usklađuje se sa regulativom protiv mita i dobrovoljnim posvećenostima primenjivim na njene aktivnosti. Implementacijom standarda ISO 37001 organizacija pokazuje svojim korisnicima i poslovnim saradnicima da je uspostavila dobru praksu kontrole pojave mita.
Sertifikacija ili usaglašenost sa zahtevima ISO 37001 pomaže implementaciji odgovarajućih mera koje mogu na adekvatan način:

 • smanjiti rizik od pojave mita;
 • pomoći organizaciji da pravovremeno otkrije pojavu mita;
 • omogućiti da se bavi mitom ukoliko se pojavi.

Linkovi