ISO 31000

Menadžment rizikom – Smernice

O STANDARDU

U obavljanju svoje delatnosti, sve vrste organizacija, bez obzira na svoju veličinu, se susreću sa internim ili eksternim faktorima koji dovode do neizvesnosti da li će i kada biti ostvareni postavljeni ciljevi.

Sve aktivnosti organizacije uključuju postojanje rizika. Organizacija upravlja tim rizicima tako što ih identifikuje, analizira, vrši njihovo vrednovanje i donosi odluke o postupanju sa njima. U toku procesa upravljanja rizicima organizacija komunicira sa zainteresovanim stranama i vrši monitoring i preispitivanje rizika i mera za kontrolu kojima se smanjuje rizik i obezbeđujući nivo na kojem više nije potrebno tretirati takve rizike.

Standard ISO 31000 preporučuje da organizacija razvija, implementira i konstantno unapređuje okvir čija je svrha integracija procesa upravljanja rizicima u čitavoj organizaciji, tj. na kompanijskom nivou (u procesima upravljanja, definisanja strategije i planiranja, procesima izveštavanja, politikama, vrednostima kompanije i korporativnoj kulturi).
Upravljanje rizicima može biti primenjeno na svim nivoima organizacije – od kompanijskog nivoa, preko pojedinih organizacionih delova, pa sve do pojedinačnih projekata i aktivnosti.
Standard ISO 31000 pruža generičke smernice za upravlјanje rizicima u celoj organizaciji.

Prema standardu ISO 31000 proces upravljanja rizikom, uz stalno komuniciranje I konsultovanje sa zainteresovanim stranama, obuhvata:

 • Utvrđivanje konteksta
 • Identifikaciju rizika
 • Analizu rizika
 • Ocenu (vrednovanje) rizika
 • Postupanje sa rizicima (tretiranje rizika)
 • Praćenje i preispitivanje

KORISTI OD IMPLEMENTACIJE

Primenom procesa upravljanja rizicima prema ISO 31000 organizacija može imati višestruke koristi:

 • povećanje verovatnoće ostvarivanja postavljenih poslovnih ciljeva,
 • podsticanje proaktivnog delovanja rukovodstva,
 • povećanje svesti i shvatanja potrebe identifikacije i tretiranja rizika u organizaciji,
 • unapređenje sposobnosti identifikovanja prilika i pretnji,
 • povećano usklađivanje sa relevantnim propisima i međunarodnim standardima,
 • unapređenje upravljanja, izveštavanja, poverenja zainteresovanih strana,
 • ustanovljavanje pouzdane osnove za donošenje odluka i planiranja,
 • snižavanje gubitaka, efikasnije korišćenje resursa,
 • unapređenje poslovanja,
 • unapređenje zdravlja i bezbednosti zaposlenih,
 • zaštite životne sredine,
 • unapređenje otpornosti organizacije prema pretnjama i dr.

Linkovi