EN ISO 50001

Standard EN ISO 50001 specificira zahteve za uspostavljanje, primenu, održavanje i poboljšavanje sistema menadžmenta energijom, a čija je svrha da omogući organizaciji da sledi sistemski pristup u postizanju stalnog poboljšavanja energetske performanse, uključujući energetsku efikasnost, korišćenje i potrošnju energije.

Preuzmi prijavu

O STANDARDU

Efikasno korišćenje energije pomaže organizacijama da uštede novac, kao što im i pomaže u očuvanju resursa i rešavanju klimatskih promena. Sistem menadžmenta energijom omogućava organizacijama iz svih sektora da koriste energiju efikasnije, kroz razvoj energetskog sistema upravljanja.

EN ISO 50001 se zasniva na modelu sistema stalnog poboljšavanja. Ovaj model omogućava da organizacije integrišu upravljanje energijom u njihovim ukupnim naporima da se poboljša kvalitet i upravljanje životnom sredinom. Ovaj standard definiše zahteve za uspostavljanje, primenjivanje, održavanje i poboljšavanje sistema menadžmenta energijom, čija je svrha da omogući organizaciji da sistematski prati ostvarivanje poboljšavanja energetskih performansi, uključujući energetsku efikasnost, korišćenje i potrošnju energije .

EN ISO 50001 definiše zahteve koji se primenjuju na potrošnju i korišćenje energije, uključujući merenje, dokumentovanje i izveštavanje, projektovanje i postupke održavanja opreme, sisteme, procese i osoblje koji doprinose energetskoj efikasnosti. Standard je predviđen da se samostalno koristiti. On može da se primeni na bilo koju organizaciju koja želi da potvrdi da radi u skladu sa svojom energetskom politikom.

EN ISO 50001 daje okvir za organizacije da:

 • razviju energetsku politiku;
 • utvrde ciljeve i energetske ciljeve;
 • koriste podatke i bolje razumeju i donose odluke o korišćenju energije;
 • prati, meri i vrednuje rezultate;
 • stalno poboljšava upravljanje energijom.

 

KORIST OD SERTIFIKACIJE

Prednosti implementacije i sertifikacije EN ISO 50001:

 • poboljšanje energetske efikasnosti;
 • smanjenje troškova energije;
 • smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte;
 • poboljšavanje korporativnog imidža i ugleda među zainteresovanim stranama;
 • poštovanje zakonske regulative;
 • povećana odgovornost prema životnoj sredini smanjenjem potrošnje resursa;
 • dostupnost podataka o organizaciji koji će biti razumljivi svim zainteresovanim stranama da se pokaže posvećenost poboljšanju energetske performanse.

Linkovi