Interni proveravač-pripravnik za laboratorije za ispitivanje i laboratorije za etaloniranje prema (SRPS) ISO/IEC 17025

Sertifikacijom za internog proveravača-pripravnika za laboratorije za ispitivanje i laboratorije za etaloniranje prema (SRPS) ISO/IEC 17025 dobijate potvrdu da posedujete potrebno znanje i veštine neophodno za sprovođenje internih provera prema (SRPS) ISO/IEC 17025.

Zašto pripravnik?

Osoba još uvek nema iskustvo u sprovođenju provera odnosno nema dovoljno iskustva u sprovođenju provera koje se zahteva za internog proveravača.

Šta radi sertifikovani interni proveravač-pripravnik za laboratorije za ispitivanje i etaloniranje?

Interni proveravač-pripravnik za laboratorije za ispitivanje i laboratorije za etaloniranje prema (SRPS) ISO/IEC 17025 je osoba koja sprovodi interne provere u laboratoriji za ispitivanje/etaloniranje a radi provere da li je sistem menadžmenta laboratorije
– usaglašen sa zahtevima standarda (SRPS) ISO/IEC 17025 i sopstvenim zahtevima laboratorije za sistem menadžmenta, uključujući laboratorijske aktivnosti i
– efektivno primenjen i održavan.

Zadatak internog proveravača je da:

 • upravlja programom provere, planira i sprovede proveru;
 • utvrdi nalaze provere, prepozna nalaze koji predstavljaju neusaglašenost i definiše neusaglašenosti;
 • da izradi izveštaj sa provere i ostale nalaze sa provere;
 • da oceni adekvatnost predloženih mera za otklanjanje neusaglašenosti;
 • izvrši verifikaciju otklonjenosti neusaglašenosti;
 • identifikuje mogućnosti za poboljšanje.

Kome je sertifikacija namenjena?

 • Osobama koje žele da učestvuju u sprovođenju interne provere u laboratorijama u skladu sa zahtevima standarda  (SRPS) ISO/IEC 17025
 • Konsultantima koji žele da se bolje upoznaju sa načinom planiranja i realizacije internih provera u laboratorijama;
 • Osobama koje su odgovorne za sistem menadžmenta laboratorije;
 • Osobama koje su uključene u timove za razvoj i održavanje sistema menadžmenta laboratorija isl

Zašto se sertifikovati?

 • Vaše znanje i veštine za sprovođenje interne provere u laboratoriji potvrdila je treća strana (sertifikaciono telo);
 • Vaša organizacija, organizacija koja vas angažuje za internog proveravača u laboratoriji, sigurna je da ima kvalifikovanog internog proveravača;
 • Povećava vam šanse za dobijanje posla;
 • Obezbeđuje vam veći kredibilitet kod poslodavca;
 • Obavezuje vas na stalni profesionalni razvoj

Koji su uslovi za sertifikaciju?

Podnosilac prijave za sertifikaciju/osoba mora da:

 • ispuni određene preduslove koji se odnose na obrazovanje, radno iskustvo i obuku (videti tabelu);
 • položi pismeni ispit.
Obrazovanje
min
Ukupno radno iskustvo (god)
min
Radno iskustvo (god) u vezi sa šemom
min
Obuka Iskustvo u proverama

srednje obrazovanje

3 godine (za srednje obrazovanje) – puno radno vreme/
1 godina – puno redno vreme (za veći stepen obrazovanja od srednjeg)

1 godina – puno radno vreme u laboratoriji za ispitivanje/etaloniranje

obuka za internog proveravača za laboratorije za ispitivanje i laboratorije za etaloniranje u trajanju od 16 sati*

* Prihvataju se obuke odobrene od strane StandCert-a, obuke koje se izvode u okviru široko prihvaćenih šema sertifikacije internih proveravača/ocenjivača za laboratorije za ispitivanje i laboratorije za etaloniranje prema ISO/IEC 17025 ili obuke sa ekvivalentnim rezultatom. Kao adekvatan preduslov za sertifikaciju priznaje se alternativno obrazovanje za koje postoje dokazi da su ispunjeni uspostavljene kriterijume za priznavanje dati u šemi sertifikacije.

Sertifikacioni ispit

Sertifikacioni ispit se polaže pismenim putem a vreme trajanja ispita je 60 minuta.

Ispit se sastoji iz dva dela od ukupno 20 pitanja. U prvom delu su pitanja sa ponuđenim odgovorima od kojih kandidat treba da izabere tačan/tačne odgovore, a u drugom delu su pitanja otvorenog tipa u kojima se očekuje da kandidat da pisane odgovore (npr. izrada pitanja za proveru određenog zahteva standarda, formulisanje neusaglašenosti, obrazloženje o prihvatanju/neprihvatanju predložene korektivne mere isl)

Kriterijum prolaznosti je 70% od mogućeg broja bodova, pod uslovom da je u oba dela ispita ostvarena prolaznost od minimum 50% + 1 poen.

Važenje sertifikacije

Ukoliko je osoba položila ispit i ispunila sve uslove za sertifikaciju dodeljuje joj se sertifikacija na period od 3 godine.

Kako preći u kategoriju interni proveravač za laboratorije za ispitivanje i laboratorije za etaloniranje?

Sertifikovani interni proveravač-pripravnik za laboratorije za ispitivanje i laboratorije za etaloniranje prema (SRPS) ISO/IEC 17025  kada obavi dovoljan broj internih provera koji se zahteva za kategoriju interni proveravač za laboratorije za ispitivanje i laboratorije za etaloniranje prema (SRPS) ISO/IEC 17025 potrebno je da dostavi dokaze o realizovanim proverama StandCert d.o.o. koji će izvršiti ocenu dostavljenih dokaza i ukoliko se isti ocene kao adekvatni izdaće se novi sertifikat. Rok važenja sertifikacije na novom sertifikatu je identičan roku važenja sertifikacije na prethodno izdatom sertifikatu.

Linkovi