Proveravač

Sertifikacijom za proveravača za sistem menadžmenta kvalitetom prema SRPS ISO 9001 dobijate potvrdu da posedujete potrebno znanje, veštine i iskustvo neophodno za sprovođenje internih provera, provera preko druge strane ili provera preko treće strane prema SRPS ISO 9001.

Šta radi sertifikovani proveravač za sistem menadžmenta kvalitetom?

Proveravač za sistem menadžmenta kvalitetom je osoba koja kao član tima ili samostalno realizuje kompletnu proveru sistema menadžmenta kvalitetom bilo da se radi o internoj proveri, proveri preko druge strane ili proveri preko treće strane u svrhu sertifikacije, a radi provere usaglašenosti sistema menadžmenta kvalitetom organizacije sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015.

Zadatak proveravača je da:

 • planira proveru, upravlja programom provere i sprovede proveru;
 • utvrdi nalaze provere, prepozna nalaze koji predstavljaju neusaglašenost i definiše neusaglašenosti;
 • izradi izveštaj sa provere i ostale nalaze sa provere;
 • oceni adekvatnost predloženih mera za otklanjanje neusaglašenosti;
 • izvrši verifikaciju otklonjenosti neusaglašenosti.

 

Kome je sertifikacija namenjena?

 • Osobama koje realizuju provere organizacija koje imaju implementiran sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015;
 • Proveravačimasertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta;
 • Osoblju sertifikacionih tela za sertifikaciju proizvoda koje sprovodi vrednovanje bazirano na proveri sistema menadžmenta;
 • Osoblju kontrolnih tela koja sprovode kontrolisanjabazirana na proveri sistema menadžmenta;
 • Konsultantima koji žele da se bolje upoznaju sa načinom planiranja i realizacije provera sistema menadžmenta kvalitetom;
 • Osobama koje su odgovorneza sistem menadžmenta kvalitetom u organizaciji;
 • Osobama koje su uključene u timove za razvoj i održavanje sistema menadžmenta kvalitetom isl.

 

Zašto se sertifikovati?

 • Vaše znanje i veštine za sprovođenje provera sistema menadžmenta kvalitetomje potvrdila treća strana (sertifikaciono telo);
 • Vaša organizacija/organizacija koja vas angažuje kao proveravačaza sistem menadžmenta kvalitetomsigurna je da ima kvalifikovanog proveravača;
 • Povećava vam šanse za dobijanje posla;
 • Obezbeđuje vam veći kredibilitet kod poslodavca;
 • Obavezuje vas na stalni profesionalni razvoj.

 

Koji su uslovi za sertifikaciju?

Podnosilac prijave za sertifikaciju/osoba mora da:

 • ispuni određene preduslove koji se odnose na obrazovanje, radno iskustvo, obuku i iskustvo u sprovođenju provera (videti tabelu);
 • položi pismeni ispit.

 

Obrazovanje
min
Ukupno radno iskustvo (god)
min
Radno iskustvo (god) u vezi sa šemom
min
Obuka Iskustvo u proverama
PROVERAVAČ ZA SISTEM MENADŽMENTA KVALITETOM visoko obrazovanje 3 3

(u sistemu menadžmenta kvalitetom i/ili na poslovima u oblasti koja je u vezi sa sistemom menadžmenta kvalitetom)

obuka za proveravača za sistem menadžmenta kvalitetom u trajanju od 40 sati koju je realizovala organizacija za izvođenje obuka koja je odobrena od strane StandCertd.o.o. najmanje 4 provere u trajanju od minimum 160 sati od čega 96 sati na lokaciji

* Kao adekvatna može se priznati i odgovarajuća dodatna obuka (ukoliko je osoba već proveravač za neki drugi sistem menadžmenta) u trajanju od 24 sata koju je realizovala organizacija za izvođenje obuka koja je odobrena od strane StandCert d.o.o..
StandCert d.o.o. prihvata kao adekvatne i obuke koje su odobrene u okviru široko prihvaćenih šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta.
StandCert d.o.o. će prihvatiti kao adekvatan preduslov za sertifikaciju osoba i obuke sa ekvivalentnim obrazovanjem i alternativno obrazovanje za koje postoje dokazi da ispunjavaju uspostavljene kriterijume za priznavanje.

Sertifikacioni ispit

Osoba koja se prijavila za sertifikaciju i koja ispunjava preduslove za sertifikaciju polaže pismeni ispit u trajanju od 120 minuta.

Ispit se sastoji iz dva dela od ukupno 30 pitanja. U prvom delu su pitanja sa ponuđenim odgovorima od kojih kandidat treba da izabere tačan/tačne odgovore, a u drugom delu su pitanja otvorenog tipa u kojima se očekuje da kandidat da pisane odgovore (npr. koje objektivne dokaze bi prihvatio kao adekvatne za ispunjenje konkretnog zahteva standarda/koja pitanja bi postavio proveravanim; kako bi postupio u konkretnoj situaciji na proveri; obrazloži svoj stav da li je nalaz iz primera usaglašenost ili neusaglašenost)

Kriterijum prolaznosti je 70% od mogućeg broja bodova, pod uslovom da je u oba dela ispita ostvarena prolaznost od minimum 50% + 1 poen.

 

Važenje sertifikata

Ukoliko je osoba položila ispit i ispunila sve uslove za sertifikaciju dodeljuje joj se sertifikat na period od 3 godine.

Linkovi