Proveravač za sistem menadžmenta kvalitetom prema (SRPS) ISO 9001

Sertifikacijom za proveravača za sistem menadžmenta kvalitetom prema (SRPS) ISO 9001 dobijate potvrdu da posedujete potrebno znanje, veštine i iskustvo neophodno za sprovođenje internih provera, provera preko druge strane ili provera preko treće strane prema (SRPS) ISO 9001.

Šta radi sertifikovani proveravač za sistem menadžmenta kvalitetom?

Proveravač za sistem menadžmenta kvalitetom prema (SRPS) ISO 9001 je osoba koja kao član tima ili samostalno realizuje kompletnu proveru sistema menadžmenta kvalitetom prema (SRPS) ISO 9001 bilo da se radi o internoj proveri, proveri preko druge strane ili proveri preko treće strane u svrhu sertifikacije, a radi provere usaglašenosti sistema menadžmenta kvalitetom organizacije sa zahtevima standarda (SRPS) ISO 9001.

Zadatak proveravača je da:

 • planira proveru, upravlja programom provere i sprovede proveru;
 • utvrdi nalaze provere, prepozna nalaze koji predstavljaju neusaglašenost i definiše neusaglašenosti;
 • izradi izveštaj sa provere i ostale nalaze sa provere;
 • oceni adekvatnost predloženih mera za otklanjanje neusaglašenosti;
 • izvrši verifikaciju otklonjenosti neusaglašenosti.

Kome je sertifikacija namenjena?

 • Osobama koje realizuju provere organizacija koje imaju implementiran sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda (SRPS) ISO 9001;
 • Proveravačima sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta koji sprovode sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom prema (SRPS) ISO 9001;
 • Osoblju sertifikacionih tela za sertifikaciju proizvoda koje sprovodi vrednovanje bazirano na proveri sistema menadžmenta kvalitetom;
 • Osoblju kontrolnih tela koja sprovode kontrolisanja bazirana na proveri sistema menadžmenta kvalitetom;
 • Konsultantima koji žele da se bolje upoznaju sa načinom planiranja i realizacije provera sistema menadžmenta kvalitetom;
 • Osobama koje su odgovorne za sistem menadžmenta kvalitetom u organizaciji;
 • Osobama koje su uključene u timove za razvoj i održavanje sistema menadžmenta kvalitetom isl.

Zašto se sertifikovati?

 • Vaše znanje i veštine za sprovođenje provera sistema menadžmenta kvalitetom je potvrdila treća strana (akreditovano sertifikaciono telo);
 • Vaša organizacija/organizacija koja vas angažuje kao proveravača za sistem menadžmenta kvalitetom sigurna je da ima kvalifikovanog proveravača;
 • Povećava vam šanse za dobijanje posla;
 • Obezbeđuje vam veći kredibilitet kod poslodavca;
 • Obavezuje vas na stalni profesionalni razvoj.

Koji su uslovi za sertifikaciju?

Podnosilac prijave za sertifikaciju/osoba mora da:

 • ispuni određene preduslove koji se odnose na obrazovanje, radno iskustvo, obuku i iskustvo u sprovođenju provera (videti tabelu);
 • položi pismeni ispit.
Obrazovanje
min
Ukupno radno iskustvo (god)
min
Radno iskustvo (god) u vezi sa šemom
min
Obuka Iskustvo u proverama
PROVERAVAČ ZA SISTEM MENADŽMENTA KVALITETOM visoko obrazovanje 3 godine 3 godina

(u sistemu menadžmenta kvalitetom i/ili na poslovima u oblasti koja je u vezi sa sistemom menadžmenta kvalitetom)

obuka za proveravača za sistem menadžmenta kvalitetom prema (SRPS) ISO 9001 u trajanju od 40 sati*/

obuka za proveravača za bilo koji sistem menadžmenta u trajanju od 40 sati i dodatna obuka za proveravača za sistem menadžmenta kvalitetom prema (SRPS) ISO 9001 u trajanju od 24 sata*/

tranziciona obuka za proveravača za sistem menadžmenta kvalitetom prema (SRPS) ISO 9001 i obuka za proveravača za sistem menadžmenta kvalitetom prema prethodnom izdanju standarda (SRPS) ISO 9001*

 iskustvo u proverama sistema menadžmenta kvalitetom prema (SRPS) ISO 9001 u trajanju od minimum 160 sati od čega 96 sati na lokaciji, koje je ostvareno u minimum 4 provere u periodu ne dužem od 3 godine pre podnošenja prijave za sertifikaciju/

iskustvo u proverama sistema menadžmenta kvalitetom prema (SRPS) ISO 9001 u trajanju od minimum 120 sati od čega 72 sata na lokaciji, koje je ostvareno u minimum 3 provere u periodu ne dužem od 3 godine pre podnošenja prijave za sertifikaciju, za osobe koje su već sertifikovane kod StandCerta za proveravača za drugi sistem menadžmenta.

*Prihvataju se obuke odobrene od strane StandCert-a, obuke koje se izvode u okviru široko prihvaćenih šema sertifikacije proveravača za sistem menadžmenta kvalitetom prema ISO 9001 ili obuke sa ekvivalentnim rezultatom. Kao adekvatan preduslov za sertifikaciju priznaje se alternativno obrazovanje za koje postoje dokazi da su ispunjeni uspostavljene kriterijume za priznavanje dati u šemi sertifikacije.

Sertifikacioni ispit

Sertifikacioni ispit se polaže pismenim putem a vreme trajanja ispita je 120 minuta.

Ispit se sastoji iz dva dela od ukupno 30 pitanja. U prvom delu su pitanja sa ponuđenim odgovorima od kojih kandidat treba da izabere tačan/tačne odgovore, a u drugom delu su pitanja otvorenog tipa u kojima se očekuje da kandidat da pisane odgovore (npr. navođenje dokaz koji bi bili prihvatljivi kao adekvatni za ispunjenje konkretnog zahteva standarda, izrada pitanja za proveru određenog zahteva standarda, formulisanje neusaglašenosti, obrazloženje o prihvatanju/neprihvatanju predložene korektivne mere isl)

Kriterijum prolaznosti je 70% od mogućeg broja bodova, pod uslovom da je u oba dela ispita ostvarena prolaznost od minimum 50% + 1 poen.

Važenje sertifikacije

Ukoliko je osoba položila ispit i ispunila sve uslove za sertifikaciju dodeljuje joj se sertifikacija na period od 3 godine.

Linkovi