Proveravač-pripravnik

Sertifikacijom za proveravača-pripravnika za sistem menadžmenta kvalitetom prema SRPS ISO 9001 dobijate potvrdu da posedujete potrebno znanje i veštine neophodne za sprovođenje internih provera, provera preko druge strane ili provera preko treće strane prema SRPS ISO 9001.

Zašto pripravnik?

Osoba još uvek nema iskustvo u sprovođenju provera odnosno nema dovoljno iskustva u sprovođenju provera koje se zahteva za proveravača.

Šta radi sertifikovaniproveravač-pripravnikza sistem menadžmenta kvalitetom?

Proveravač-pripravnik za sistem menadžmenta kvalitetom je osoba koja kao član tima ili samostalno realizuje kompletnu proveru sistema menadžmenta kvalitetom bilo da se radi o internoj proveri, proveri preko druge strane ili proveri preko treće strane u svrhu sertifikacije, a radi provere usaglašenosti sistema menadžmenta kvalitetom organizacije sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015.

Zadatak proveravača je da:

 • planira proveru, upravlja programom provere i sprovede proveru;
 • utvrdi nalaze provere, prepozna nalaze koji predstavljaju neusaglašenost i definiše neusaglašenosti;
 • izradi izveštaj sa provere i ostale nalaze sa provere;
 • oceni adekvatnost predloženih mera za otklanjanje neusaglašenosti;
 • izvrši verifikaciju otklonjenosti neusaglašenosti.

 

Kome je sertifikacija namenjena?

 • Osobama koje žele da realizuju provere organizacija koje imaju implementiran sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015;
 • Proveravačimasertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta;
 • Osoblju sertifikacionih tela za sertifikaciju proizvoda koje sprovodi vrednovanje bazirano na proveri sistema menadžmenta;
 • Osoblju kontrolnih tela koja sprovode kontrolisanja bazirana na proveri sistema menadžmenta;
 • Konsultantima koji žele da se bolje upoznaju sa načinom planiranja i realizacije provera sistema menadžmenta kvalitetom;
 • Osobama koje su odgovorneza sistem menadžmenta kvalitetom u organizaciji;
 • Osobama koje su uključene u timove za razvoj i održavanje sistema menadžmenta kvalitetom isl.

 

Zašto se sertifikovati?

 • Vaše znanje i veštine za sprovođenje provera sistema menadžmenta kvalitetomje potvrdila treća strana (sertifikaciono telo);
 • Vaša organizacija/organizacija koja vas angažuje kao proveravačaza sistem menadžmenta kvalitetom sigurna je da ima kvalifikovanog proveravača;
 • Povećava vam šanse za dobijanje posla;
 • Obezbeđuje vam veći kredibilitet kod poslodavca;
 • Obavezuje vas na stalni profesionalni razvoj

 

Koji su uslovi za sertifikaciju?

Podnosilac prijave za sertifikaciju/osoba mora da:

 • ispuni određene preduslove koji se odnose na obrazovanje, radno iskustvo i obuku (videti tabelu);
 • položi pismeni ispit.
Obrazovanje
min
Ukupno radno iskustvo (god)
min
Radno iskustvo (god) u vezi sa šemom
min
Obuka Iskustvo u proverama
PROVERAVAČ-PRIPRAVNIK ZA SISTEM MENADŽMENTA KVALITETOM visoko obrazovanje

3

3

(u sistemu menadžmenta kvalitetom i/ili na poslovima u oblasti koja je u vezi sa sistemom menadžmenta kvalitetom)

obuka za proveravačaza sistem menadžmenta kvalitetom  u trajanju od 40 sati koju je realizovala organizacija za izvođenje obuka koja je odobrena od strane StandCerta

* Kao adekvatna može se priznati i odgovarajuća dodatna obuka (ukoliko je osoba već proveravač za neki drugi sistem menadžmenta) u trajanju od 24 sata koju je realizovala organizacija za izvođenje obuka koja je odobrena od strane StandCert d.o.o..
StandCert d.o.o. prihvata kao adekvatne i obuke koje su odobrene u okviru široko prihvaćenih šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta.
StandCert d.o.o. će prihvatiti kao adekvatan preduslov za sertifikaciju osoba i obuke sa ekvivalentnim obrazovanjem i alternativno obrazovanje za koje postoje dokazi da ispunjavaju uspostavljene kriterijume za priznavanje.

Sertifikacioni ispit

Osoba koja se prijavila za sertifikaciju i koja ispunjava preduslove za sertifikaciju polaže pismeni ispit u trajanju od 120 minuta.

Ispit se sastoji iz dva dela od ukupno 30 pitanja. U prvom delu su pitanja sa ponuđenim odgovorima od kojih kandidat treba da izabere tačan/tačne odgovore, a u drugom delu su pitanja otvorenog tipa u kojima se očekuje da kandidat da pisane odgovore (npr. koje objektivne dokaze bi prihvatio kao adekvatne za ispunjenje konkretnog zahteva standarda/koja pitanja bi postavio proveravanim; kako bi postupio u konkretnoj situaciji na proveri; obrazloži svoj stav da li je nalaz iz primera usaglašenost ili neusaglašenost)

Kriterijum prolaznosti je 70% od mogućeg broja bodova, pod uslovom da je u oba dela ispita ostvarena prolaznost od minimum 50% + 1 poen.

 

Važenje sertifikata

Ukoliko je osoba položila ispit i ispunila sve uslove za sertifikaciju dodeljuje joj se sertifikat na period od 3 godine.

 

Kako preći u kategoriju proveravač?

Sertifikovaniproveravač-pripravnik za sistem menadžmenta kvalitetom kada obavi dovoljan broj provera koji se zahteva za kategoriju proveravač za sistem menadžmenta kvalitetom potrebno je da dostavi dokaze o realizovanim proverama StandCertd.o.o. koji će izvršiti ocenu dostavljenih dokaza i ukoliko se isti ocene kao adekvatni izdaće se novi sertifikat. Rok važenja sertifikacije na novom sertifikatu je identičan roku važenja sertifikacije na prethodno izdatom sertifikatu.

Linkovi