Interni proveravač

Sertifikacijom za internog proveravača za sistem menadžmenta bezbednošću hrane prema SRPS EN ISO 22000 dobijate potvrdu da posedujete potrebno znanje, veštine i iskustvo neophodno za sprovođenje internih provera prema SRPS EN ISO 22000.

Šta radi sertifikovani interni proveravač za sistem menadžmenta bezbednošću hrane?

Interni proveravač za sistem menadžmenta bezbednošću hrane je osoba koja sprovodi interne provere sistema menadžmenta bezbednošću hrane u organizaciji, a radi provere usaglašenosti sistema menadžmenta bezbednošću hrane organizacije sa zahtevima standarda SRPS EN ISO 22000:2007 ili sprovodi provere druge strane.

Zadatak internog proveravača je da:

 • upravlja programom provere, planira i sprovede proveru;
 • utvrdi nalaze provere, prepozna nalaze koji predstavljaju neusaglašenost i definiše neusaglašenosti;
 • da izradi izveštaj sa provere i ostale nalaze sa provere;
 • da oceni adekvatnost predloženih mera za otklanjanje neusaglašenosti;
 • izvrši verifikaciju otklonjenosti neusaglašenosti;
 • identifikuje mogućnosti za poboljšanje.

Kome je sertifikacija namenjena?

 • Osobama koje realizuju interne provere u organizacijama koje imaju implementiran sistem menadžmenta bezbednošću hrane u skladu sa zahtevima standarda SRPS EN ISO 22000:2007;
 • Konsultantima koji žele da se bolje upoznaju sa načinom planiranja i realizacije internih provera sistema menadžmenta bezbednošću hrane;
 • Osobama koje su odgovorne za sistem menadžmenta bezbednošću hrane u organizaciji;
 • Osobama koje su uključene u timove za razvoj i održavanje sistema menadžmenta bezbednošću hrane i sl.

Zašto se sertifikovati?

 • Vaše znanje i veštine za sprovođenje interne provere sistema menadžmenta bezbednošću hrane je potvrdila treća strana (sertifikaciono telo);
 • Vaša organizacija, organizacija koja vas angažuje za internog proveravača za sistem menadžmenta bezbednošću hrane, sigurna je da ima kvalifikovanog internog proveravača;
 • Povećava vam šanse za dobijanje posla;
 • Obezbeđuje vam veći kredibilitet kod poslodavca;
 • Obavezuje vas na stalni profesionalni razvoj.

Koji su uslovi za sertifikaciju?

Podnosilac prijave za sertifikaciju/osoba mora da:

 • ispuni određene preduslove koji se odnose na obrazovanje, radno iskustvo, obuku i iskustvo u sprovođenju provera (videti tabelu ispod);
 • položi pismeni ispit.
Obrazovanje
min
Ukupno radno iskustvo (god)
min
Radno iskustvo (god) u vezi sa šemom
min
Obuka Iskustvo u proverama
INTERNI PROVERAVAČ ZA SISTEM MENADŽMENTA BEZBEDNOŠĆU HRANE srednje obrazovanje

3 (za srednje obrazovanje) /1 (za veći stepen obrazovanja od srednjeg)

1

(u sistemu menadžmenta bezbednošću hrane i/ili na poslovima u oblasti koja je u vezi sa sistemom menadžmenta bezbednošću hrane)

obuka za internog proveravača za sistem menadžmenta bezbednošću hrane u trajanju od 16 sati koju je realizovala organizacija za izvođenje obuka koja je odobrena od strane StandCert d.o.o.* najmanje 3 interne provere u trajanju od po minimum 3 sata

* Kao adekvatna može se priznati i odgovarajuća dodatna obuka (ukoliko je osoba već interni proveravač za neki drugi sistem menadžmenta) u trajanju od 8 sati koju je realizovala organizacija za izvođenje obuka koja je odobrena od strane StandCert d.o.o..
StandCert d.o.o. prihvata kao adekvatne i obuke koje su odobrene u okviru široko prihvaćenih šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta.
StandCert d.o.o. će prihvatiti kao adekvatan preduslov za sertifikaciju osoba i obuke sa ekvivalentnim obrazovanjem i alternativno obrazovanje za koje postoje dokazi da ispunjavaju uspostavljene kriterijume za priznavanje.

Sertifikacioni ispit

Osoba koja se prijavila za sertifikaciju i koja ispunjava preduslove za sertifikaciju polaže pismeni ispit u trajanju od 60 minuta.

Ispit se sastoji iz dva dela od ukupno 20 pitanja. U prvom delu su pitanja sa ponuđenim odgovorima od kojih kandidat treba da izabere tačan/tačne odgovore, a u drugom delu su pitanja otvorenog tipa u kojima se očekuje da kandidat da pisane odgovore (npr. izrada pitanja za proveru određenog zahteva standarda, formulisanje neusaglašenosti, obrazloženje o prihvatanju/neprihvatanju predložene korektivne mere isl)

Kriterijum prolaznosti je 70% od mogućeg broja bodova, pod uslovom da se u oba dela ispita ostvari prolaznost od minimum 50% + 1 poen.

Važenje sertifikata

Ukoliko je osoba položila ispit i ispunila sve uslove za sertifikaciju dodeljuje joj se sertifikat na period od 3 godine.

Linkovi